پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۰ دفاع:
۳۰۴۳ شناسه:
محمدرضا ناصح دانشجو:
بررسي الزامات حقوقي انتقال دانش فني به دولت ميزبان در قراردادهاي نفت و گاز عنوان فارسي:
Review of legal requirements for the transfer of know-how to host governments in oil and gas contracts عنوان انگليسي:

در جامعه جهاني كه سرشار از پويايي و تغيير است يكي از مقوله هاي مهم كه مي تواند ما را در رسيدن به اهداف جامعه به نحوي اثربخش ياري رساند، همپايي با تغييرات فناوري در جهان و نقش آفريني در توليد دانش فني است. از اينرو در سند چشم انداز 1404، جمهوري اسلامي ايران را كشوري توسعه يافته با جايگاه نخست علمي در منطقه ترسيم نموده است.

براي كشورهاي صنعتي انتقال دانش فني به كشورهاي در حال توسعه وسيله اي است براي تسلط، كسب منافع تجاري، و صادرات هرچه بيشتر؛ برعكس، براي كشورهاي در حال توسعه، انتقال وسيله اي است براي دست يابي به دانش فني پيشرفته و مورد لزوم كه به آنها اجازه مي دهد تا عقب ماندگي صنعتي و توليدي خود را جبران كنند(احسني فروز،1390).

حوزه عمل انتقال، به معني خاص، به دانش فني محدود نمي شود، بلكه نظامات فني، مالي، اداري، تخصصي و منابع انساني مستعد سازمان گيرنده نيز بستر ساز اين انتقال است. براي اينكه انتقال دانش فني از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار گيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود، بايد انتقال دانش فني در قالب يكي از اعمال حقوقي صورت بگيرد كه قرارداد يكي از آنها محسوب مي شود.(شمشيري، 1392)

در حوزه انتقال دانش فني در قراردادهاي نفت و گاز، دغدغه اصلي كشورهاي انتقال گيرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر است. به موجب بررسي هاي به عمل آمده، از منظر حقوقي يكي از علل اصلي بروز اين دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پيچيده انتقال دانش فني در قراردادهاي نفت و گاز است. اين عدم تناسب كه عمدتاً بر كم و كيف تعهدات طرفين تمركز دارد بايد به تبع الزامات قانوني و اقتضائات و ويژگي هاي قراردادي خاص براي انتقال دانش فني برطرف شود تا دغدغه موجود نيز مرتفع گردد.

براي اينكه انتقال دانش فني از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود، بايد در قالب يكي از اعمال حقوقي صورت بگيرد كه قرارداد يكي از آنها محسوب مي شود. اهداف مهم اين تحقيق بررسي و تحليل حقوقي انتقال دانش فني در قراردادهاي نفت و گاز و شناخت و بررسي متناسب بودن قراردادها با امر پيچيده انتقال و خواسته هاي انتقال گيرنده و مقايسه قراردادهايي كه قابليت انتقال دانش فني دارند به منظور كشف و شناخت انتقال اثر بخش آن است.

چکيده:

قرادادهاي نفت و گاز، انتقال دانش فني، فناوري، ليسانس دانش فني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.