پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۱۱ دفاع:
۳۰۱۰ شناسه:
رضا سعيدي ساعي دانشجو:
تأثير يكپارچگي زنجيره تأمين بر عملكرد بنگاه، با در نظر گرفتن نقش تعديل‌كننده استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا عنوان فارسي:
The impact of supply chain integration on organizational performance; moderating role of competitive strategies and demand uncertainty عنوان انگليسي:

هدف اصلي از انجام اين تحقيق ارائه شواهد تجربي در مورد تأثير انواع يكپارچگي زنجيره تأمين در ابعاد داخلي، توليد و فرايند، تحت تأثير متغيرهاي تعديل گر استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا بر روي عملكرد بنگاه در ابعاد عملياتي و مالي مي‌باشد. شركت‌هاي فعال در صنايع قطعه‌سازي خودرو و فولاد به‌عنوان جامعه آماري اين تحقيق انتخاب شدند. جهت بررسي مدل پيشنهادي اين تحقيق، داده‌هاي 73 بنگاه توسط پرسشنامه جمع‌آوري شد و با استفاده از نرم‌افزار SSPS نسخه 25 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه يكپارچگي در ابعاد داخلي و فرايند بر روي عملكرد عملياتي تأثير مثبت دارد و يكپارچگي در ابعاد داخلي، فرايند و توليد بر روي عملكرد مالي تأثير مثبت دارد. هنگامي‌كه بنگاه‌ها از استراتژي رهبري هزينه پيروي مي‌نمايند، يكپارچگي داخلي موجب بهبود عملكرد مالي مي‌شود و هنگامي‌كه بنگاه‌ها از استراتژي تمايز پيروي مي‌نمايند، يكپارچگي فرايند موجب بهبود عملكرد عملياتي مي‌شود. در هنگام مواجه‌شدن شركت‌ها با عدم قطعيت در حوزه تقاضا، يكپارچگي فرايند موجب بهبود عملكرد عملياتي مي‌شود.

چکيده:

يكپارچگي زنجيره تأمين، عملكرد، استراتژي‌هاي رقابتي، رهبري هزينه، تمايز، عدم قطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روزا هنديجاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد عربلويي مقدم استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.