پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۱ دفاع:
۳۰۰۰ شناسه:
الميرا بهروزي دانشجو:
بررسي تاثير هزينه تامين مالي بر بحران هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The Effect of Financing Costs on Financial Crises of Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

) مساله اصلي تحقيق :

هدف كلي از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير هزينه تامين مالي بر بحران هاي مالي شركت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. سپس رابطه بين هزينه تامين مالي و بحران هاي مالي شركت‌ها را در سه بعد متفاوت شركت ها (صادر كننده و غير صادراتي؛ با سابقه و تازه تاسيس ؛ وابسته به بانك و غير وابسته به بانك) را بررسي مي كنيم متغير وابسته در پژوهش حاضر، بحران مالي شركت ها است، كه با استفاده از مدل شبكه هاي مصنوعي و عصبي (ANN) سنجيده مي شود. اما متغير مستقل كه مورد بررسي قرار مي گيرد، هزينه تامين مالي مي باشد كه هزينه تامين مالي عبارت است از سود تضمين شده، كارمزد و ساير مخارجي كه واحد تجاري براي تامين مالي متحمل مي شود (استاندارد حسابداري شماره 13) . همچنين، اهرم مالي و اندازه شركت به عنوان متغيرهاي كنترلي درنظر گرفته شده اند.

2-3 ) تشريح و بيان موضوع :

پيش بيني آينده از اصلي ترين دغدغه هاي انسان در طول تاريخ بوده است. با پيشرفت علم و فناوري، پژوهشگران امكان برنامه ريزي و تصميم گيري براي آينده را با استفاده از روشهاي علمي پيش بيني، فراهم آورده اند. اطلاعات مالي اگر چه گذشته نگر است، اما ادعا مي شود كه براي پيش بيني آينده سودمند باشد. با افزايش شركت ها و مؤسسات بازرگاني و ايجاد پيچيدگي در روابط اقتصادي و تجاري، وظايف امور مالي به صورت چشم گيري تغيير يافته است. تأكيد دولت ها بر رشد اقتصادي به افزايش و گسترش بيش از پيش شركت ها و مؤسسات كمك و اين وظايف را پيچيده تر نموده است. ازسوي ديگر پيشرفت تكنولوژي و تغييرات محيطي وسيع باعث شتاب فزاينده اقتصادي گشته و به دليل رقابت روزافزون مؤسسات، دستيابي به سود محدود شده و ميل به ورشكستگي افزايش يافته است. ميزان وقوع بحران هاي مالي در جهان در سال هاي اخير بيش از هر زمان است. در دو دهه ي اخير ارقام و اعداد اقتصادي نشان دهنده ي افزايش بي سابقه ي ميزان ورشكستگي هاست. وجود بحران هاي مالي در يك كشور شاخص اقتصادي مهمي است كه توجه عموم را به خود جلب مي كند. همچنين، هزينه هاي اقتصادي ورشكستگي نيز بسيار زياد است. بنابراين، توانايي پيش بيني بحران مالي و جلوگيري از وقوع آن از اهميت اساسي برخوردار است و از تخصيص نامناسب منابع كمياب اقتصادي جلوگيري مي كند. ارائه ي تعريفي دقيق از گروه هاي درگير مسأله ورشكستگي بسيار مشكل است. اما مي توان مدعي شد كه مديريت، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و بستانكاران و نهادهاي قانوني، بيش از سايرين تحت تأثير پديده ي ورشكستگي قرار مي گيرند. سرمايه گذاران با پيش بيني بحران مالي، نه تنها از خطر از بين رفتن سرمايه خود جلوگيري مي كنند، بلكه از آن به عنوان ابزاري براي كاهش خطر سود سرمايه گذاري خود استفاده مي كنند. مديران واحد تجاري نيز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشكستگي مي توانند اقدام هايي پيشگيرانه اتخاذ كنند. بدين وسيله بانكها و مؤسسات اعتباري نيز مي توانند از ريسك عدم پرداخت جلوگيري كنند.با توجه به تأثيرات درماندگي مالي و توقف فعاليت شركت ها بر روي گروه هاي مختلف ذينفع، همواره يافتن شاخص هاي هشدار دهنده ي وقوع درماندگي مالي يكي از جذاب ترين و با اهميت ترين حوزه ها در تحقيقات مالي بوده است. تا به امروز الگوهاي متنوعي براي پيش بيني درماندگي مالي و ورشكستگي شركت ها توسط محققان ارائه شده است، كه با استفاده از نسبت هاي مالي گوناگون،وضعيت آتي شركت را مورد پيش بيني قرار داده اند و هركدام نيز به نتايجي دست يافته اند. الگوهاي متفاوت از روشهاي تحليلي گوناگون براي پيش بيني وضعيت مالي شركت ها استفاده مي كنند كه هر كدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزينش الگوي مناسب براي استفاده كنندگان اطلاعات مالي متناسب با نيازهاي آنها و شرايط محيطي، اقتصادي، اجتماعي امري پيچيده است.

ويتاكر(1999) بيان داشت در زماني كه شركت ها دچار بحران مالي مي شوند، جريان نقدي شركت از مجموع هزينه هاي تامين مالي مربوط به بدهي هاي بلند مدت كمتر مي شود، كه در اين صورت شركت دچار درماندگي مالي مي شود، در واقع در اين حالت نرخ بازدهي شركت كمتر از نرخ هزينه تامين مالي مي شود.

گوردون(1971) در يكي از اولين مطالعات آكادميك بر روي تئوري پريشاني مالي، آن را به عنوان كاهش قدرت سودآوري شركت معرفي كرده است كه احتمال عدم توانايي بازپرداخت بهره و اصل بدهي را افزايش مي دهد.

احمدي دولت سرا (1387) حالت ديگري از درماندگي مالي شركت ها را در نظر گرفت و بيان داشت زماني شركت ها دچار درمانده مالي مي شوند كه شركت موفق به رعايت كردن يك يا تعداد بيشتري از بندهاي مربوط به بدهي، مانند نگه داشتن نسبت جاري طبق قرارداد نباشد كه به اين حالت نكول تكنيكي مي گويند. در حالت ديگري، درماندگي زماني رخ مي دهد كه جريانات نقدي شركت براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي كافي نباشد و اين زماني است كه ارزش ويژه شركت عددي منفي گردد.

چکيده:

مالي - شركت - بورس - بهادار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.