پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۱ دفاع:
۲۹۹۹ شناسه:
عطيه عباسي دانشجو:
تهيه پلي‌اتيلن‌ترفتالات گونه الياف ديرسوز و امكانسنجي آن براي استفاده در فيلتر هوا عنوان فارسي:
Synthesis of flame retardant fiber of Polyethylene terephthalate and feasibility study for using in air filter عنوان انگليسي:

امروزه مواد پليمري در ابعادي بسيار گسترده از زندگي در قالب مواد و تجهيزات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. مشكلي اساسي در مصرف مواد پليمري، آتش‌گير بودن آنها مي‌باشد. پلاستيكهاي مصرفي براي كاربردهاي گوناگون ، بايد مقررات عدم آتش گيري رارعايت نمايد. پلي اتيلن ترفتالات به خاطر خواص مكانيكي مطلوب، پايداري حرارتي و هزينه توليد پايين براي توليد الياف نساجي، فيلم و بطريها مورد استفاده قرار مي گيرد. از مواد بازدارنده شعله، بازدارنده هاي پايه فسفري وهالوژنه هستند كه معمولا براي پليمريزاسيون و يا اختلاط فيزيكي استفاده مي‌شوند.

از سويي ديگر ريسندگي الكتريكي عمده‌ترين روش براي ساخت نانوالياف است كه با استفاده از نيروهاي الكتريكي، الياف پليمري (طبيعي يا سنتزي) را با قطري در حدود 2 نانومتر تا چند ميكرومتر تهيه مي‌كند.

در اين پژوهش به بررسي اثر بكارگيري مواد بازدارنده شعله از نوع پايه فسفري بر خواص شعله پذيري PET و همچنين بررسي خواص نانوالياف حاصل از پلي‌اتيلن ترفتالات تهيه شده به روش الكتروريسي پرداخته شده است. در ابتدا PET از روش استريفيكاسيون مستقيم، با استفاده از ترفتاليك اسيد و اتيلن گلايكول سنتز گرديد. سپس بازدارنده پايه فسفري به نام 3-هيدروكسي فنيل فسفنيل پروپانوئيك اسيد به تركيب مواد اوليه افزوده شد، فرايند سنتز FR-PET در دو گام آزمايشگاهي و پايلوت انجام پذيرفت. براي تعيين مشخصات محصول توليدي از روشهاي اندازه گيري IV، FTIR, NMR، آناليز گروههاي انتهايي، تست LOI ، آناليزDSC و تست XRF استفاده گرديد. نتايج حاصل به خوبي بيانگر اثر مثبت بكارگيري جزء FR به منظور افزايش ميزان بازدارندگي شعله نمونه PET بود.

سپس ساختار، پايداري حرارتي و خواص مكانيكي نانو الياف به دست آمده از محلول هاي پلي اتيلن ترفتالات در محلول هاي تري فلوئورواتيك اسيد / دي كلرو متان به روش الكتروريسي مورد بررسي قرار گرفت. خواص نمونه ها با استفاده از آناليزهاي ATR-FTIR، SEM، DSCمورد ارزيابي قرار گرفت . به منظور افزايش استحكام كششي ذرات نانوالياف، آن ذرات با سرعت بالاي چرخان بر روي درام جمع آوري شدند. از مقادير آزمون كشش نتيجه مي‌شود كه با افزايش دور جمع‌كننده، به علت جهت‌گيري الياف، تنش شكست افزايش و درصد ازدياد طول كاهش مي-يابد. قطر متوسط ذرات نانوالياف الكتروريسي شده در محدوده 110 تا 240 نانومتر است كه با افزايش سرعت درام افزايش مي يابد.

چکيده:

عوامل ديرسوز كننده، ريسندگي الكتريكي، پلي‌اتيلن ترفتالات، نانوالياف، تركيبات فسفره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا عباسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ High performance polymers AtiyehAbbasia, AlirezaShakeri*b, N. SharifiSenjanib, AlirezaAbbasib Effect of the Flame Retardant 3-Hydroxy Phenyl Phosphinyl-Propanoic Acid on the Mechanical, Thermal and Flammability Properties of Poly (ethylene terephthalate) Nanofiber Mats بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.