پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۹۹۷ شناسه:
مزدك سلامت دانشجو:
طراحي اكو كمپ با رويكرد تصوير سبز مقصد نمونه موردي تالاب انزلي عنوان فارسي:
eco camp design on basic of destination green image case study Anzali wetland عنوان انگليسي:

طراحي اكو كمپ حاشيه تالاب انزلي سه گام اساسي دارد. گام اول بررسي اين مطلب كه اكو كمپ حاشيه تالاب انزلي با رويكرد تصوير سبز مقصد چگونه ميتواند در بهبود شرايط اكولوژيكي و گردشگري تالاب انزلي، موثر باشد و همچنين محافظت كامل از مناطق به شدت آسيب پذير و ممانعت از بهره برداري هاي انساني. گام دوم بررسي چالش هاي موجود بر سر راه طراحي محيطي منظر تالاب انزلي و ارائه راهبرد هايي به منظور هموار سازي چالش هاي موجود بر سر راه طراحي محيطي تالاب انزلي در گام سوم طراحي منظر صورت ميگيرد. طراحي منظر در اين گام با هدف دستيابي به بهترين تجربه زيبايي شناختي (اهداف زيبايي شناسي) در مناطقي كه به شدت تخريب يافته اند، طراحي منظر با استفاده از الگوهاي طبيعت و ايجاد مناظر طبيعي جديد صورت مي پذيرد

چکيده:

اكو كمپ ، تالاب انزلي ، تصوير سبز مقصد ، طراحي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر امير هوشنگ احساني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.