پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۷ دفاع:
۲۹۹۵ شناسه:
هاجر حسنلو دانشجو:
طراحي محيطي يكپارچه شيكه اكولوژي گردشگري وزيارتي منظر شهري(نمونه موردي :شهر ري) عنوان فارسي:
Environment Design of Integrated Ecology, Tourism, and Pilgrimage network of the Urban Landscape (Case Study of SHAHR-E-REY-Tehran) عنوان انگليسي:

توسعه روز افزون شهرنشيني از مشخصه هاي بارز زندگي اجتماعي در عصر كنوني است كه تاثير عميقي بر جوامع انساني داشته است. درحالي كه متناسب با توسعه شهرنشيني و ظهور كلانشهرها، ،توجه كافي به آثار تاريخي و طبيعي منظر شهري صورت نگرفته است. يكي از مفاهيم مطرح شده در منظر شهري، يكپارچگي است يكپارچگي كيفيت منظري است كه در آن به‌هم‌پيوستگي ميان فرهنگ و طبيعت و تداوم ارتباطات و عملكردها در طول زمان منجر به شكل‌گيري يك كليت متعادل مي‌شود كه علاوه بر اينكه ازنظر اكولوژيك سلامت است نيازهاي انسان نيز درآن تأمين مي‌شود و در درازمدت نيز پايدار است. هدف از اين پژوهش در ابتدا باز شناسي مفهوم يكپارچگي در منظر شهري با نگاهي بين رشته اي و سپس پي بردن به گسست ها وآسيب هاي به وجود آمده با استفاده از شاخص هاي يكپارچگي است. براي اين منظور چهار شاخص يكپارچگي يعني پيوستگي در طول زمان،تداوم ارزشها ،تعادل فرهنگ وطبيعت ودر آخر ادراك مردم در طول زمان بررسي كرديم.وجهت طراحي منظر اكولوژيك از روش چليك استفاده نموده ايم . درنتيجه تمامي اين شاخص‌ها و به‌منظور يك طراحي يكپارچه به ترتيب در نظر گرفتن اجزاءزيستي،غيرزيستي وانساني به‌صورت«به‌هم‌پيوسته» براي رسيدن به رهيافتي كل‌نگر؛ در نظر گرفتن «تداوم» فرآيندهاي منظر براي رسيدن به رهيافتي پويا؛ در نظر گرفتن «تعادل» ميان عملكردهاي فرهنگي واكولوژيك منظر براي رسيدن به رهيافتي پاسخگو و در نظر گرفتن «ادراك انساني»براي تأكيد بر توجه به نقش انسان درتفسيرمحيط به‌صورتماميتي يكپارچه اهميت دارد.ودر مرحله آخر توسط مدل DPSIRو بكارگيري نتايج حاصل از اثرات تغييرات ساختاري اين فرآيند بر عملكرد هاي اكولوژيك، فرهنگي اجتماعي وادراك منظر مورده تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد . سپس به تعيين راهبردهاي طراحي وبرنامه فزيكي محدوده سايت پرداخته ودر نهايت با ايده پردازي به طرح هاي موضعي وبومي آن پرداخته شده است.

چکيده:

شاخص هاي يكپارچگي-شهر ري - مدل DPSIR

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنما:
دکتر حسن دارابي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.