پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۴ دفاع:
۲۹۸۸ شناسه:
ناهيد عابدي دانشجو:
ارتباط رشد اقتصادي با كيفيت نهادها و ICT عنوان فارسي:
The relation of economic growth with the quality of institutions and ICT عنوان انگليسي:

عوامل مختلفي روي رشد اقتصادي تاثير گذار هستند. در اين باب ميتوان تحقيقات زيادي انجام داد يكي از عوامل مهم و قابل تامل، نهادهاي حاكم در يك كشور هستند كه مي توان با شاخص هاي مختلف به بررسي آنها پرداخت، آيا افزايش كيفيت نهادها مي تواند بر رشد اقتصادي تاثير گذار باشد؟ در اين تحقيق سعي داريم به دنبال پاسخي مناسب براي اين مساله باشيم.

از طرفي عامل مهم و تقريباً نو ظهور ديگري به نام فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد كه ميتواند بر رشد اقتصادي تاثير گذار باشد. شايد به دليل نو بودن اين فن آوري فضاي باز تري براي تحقيقات وجود داشته باشد. در هر صورت واقف هستيم در اين زمينه تحقيقات زيادي صورت پذيرفته كه ممكن است در شرايط مختلف و با شاخص هاي مختلف نتايج متفاوتي بدست آمده باشد.

چکيده:

رشد اقتصادي، نهادها، فناوري اطلاعات و ارتباطات، حكمراني خوب، آزادي اقتصادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد ابريشمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.