پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۹۴۹ شناسه:
فريدون نوري دانشجو:
مقايسه تطبيقي جايگاه قوه مقننه فدرال در آمريكا و ايران با تأكيد بر اصل تفكيك قوا عنوان فارسي:
The comparative study between civil liability at the Islamic republic of iran state and internationally civil liability of states. عنوان انگليسي:

امروزه تقريبا اكثر نظام هاي سياسي در دنيا اصل تفكيك قوا را به مثابه اصلي بنيادين جهت ايجاد توازن قدرت ميان بخش هاي مختلف حاكميت پذيرفته و بسته به نوع نظام حكومتي قدرت را ميان قواي سه گانه اجرايي،قضايي و تقنيني توزيع و تقسيم نموده اند.در اين ميان قوه مقننه به عنوان مظهر حاكميت ملي و نماد مشاركت مردم در ساخت قدرت با كاركرد تصويب و تهيه قوانين لازم و نظارت بر اجراي درست آن از اهميت وجايگاه قابل توجهي برخوردار مي باشدو يكي از اركان اصلي قدرت در جوامع دمكراتيك مي باشد.با اين وجود ميزان اهميت و درجه اقتدار و جايگاه اين نهاد بسته به نوع نظام سياسي حاكم بر كشورها متفاوت مي باشد.

اين پژوهش با بررسي جايگاه قوه مقننه فدرال در ايالات محتده آمريكا (نظام رياستي)و ايران(نظام نيمه رياستي-نيمه پارلماني)به مقايسه تطبيقي نقش و جايگاه قوه مقننه در اين دو كشور پرداخته است و تلاش شده تا با بررسي مباني نظري و سير تاريخي تفكيك قوا به بازخواني فرايند تكوين و شكل گيري قوه مقننه در هر دو نظام سياسي ايران و آمريكا پرداخته شود و كاركردها و محدوديت هاي قانوني و ساختاري اين نهاد و مكانيسم تعامل و رابطه آن با ديگر قواي حكومتي مورد بررسي و ارزيابي مقايسه اي قرار گيرد.

پس از بررسي ها و مطالعات انجام شده مشخص شد كه كنگره آمريكا به عنوان ركن اصلي قانونگذاري در اين كشور از صلاحيت تام و تمام قانونگذاري در همه حوزه ها برخوردار بوده است و در فرايند انجام وظايف و اعمال صلاحيت هاي خود با محدوديت هاي حداقلي قانوني مندرج در قانون اساسي مواجه مي باشد و اعتبار مصوبات آن منوط به تأييد هيچ نهادي نيست در حاليكه مجلس شوراي اسلامي با محدوديت هاي بيشتري در اين خصوص مواجه و جز در دو مورد اعتبار قانوني مصوبات آن منوط به تأييد شوراي نگهبان مي باشد بعلاوه تأييد صلاحيت داوطلبان عضويت در اين نهاد هم به شكل ويژه اي عملاً در حوزه اختيارات شوراي نگهبان واقع گرديده است

چکيده:

كليدواژه ها: نظام سياسي-تفكيك قوا-قوه مقننه-كنگره امريكا-مجلس شورا-انتخابات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ولي رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.