پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۹۴۷ شناسه:
غلامعباس رهبر دانشجو:
بررسي حقوقي كدهاي رفتاري شركتهاي چند مليتي با تأكيد بر شركت نفتي توتال عنوان فارسي:
Legal review of codes of conduct for multinational corporations with emphasis on Total Oil Company عنوان انگليسي:

شركت هاي چندمليتي در قرن اخير ودر چند دهه اخيرنيز بيش از پيش، نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده اند و روز بروز امپراطوري هاي عظيم صنعتي وتجاري خود را گسترش مي دهند .حقوق بين الملل هنوز هم فقط دولتها ،سازمان هاي بين المللي و افراد را به عنوان تابعان خود مي شناسد وشركت هاي چندمليتي تابعان اصلي نيستند. اما حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي ونظام حل وفصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين المللي، اين شركت ها را به تابعان خود تبديل كرده است. شركت هاي چندمليتي در رعايت قواعد بين المللي حقوق بشر كه در اسناد بين المللي ومنطقه اي وفهرست هاي حقوق بشر متجلي شده اند داراي مسئوليت حقوقي بين المللي هستند ونظريه ها وراهكارهاي گوناگوني براي اين مسئوليت طراحي گرديده است .از جمله نظريه ي مسئوليت اجتماعي شركت ها، صلاحيت فراملي، خرق حجاب ، مسئوليت مستقيم شركت مادر وكدهاي رفتاري. اين شركت ها به دليل ماهيت اقتصاديشان ارتباط تنگاتنگي با حقوق كار ومحيط زيست دارند. از سوي دولت هاي ميزبان وموطن شركت هاي چندمليتي وسازمان هاي بين المللي شيوه هايي براي اعمال مسئوليت براين شركت ها در قبال نقض حقوق بشر به كار گرفته مي شود. دعاوي متعددي در دادگاه ها برعليه شركت هاي چندمليتي براي نقض هاي حقوق بشر صورت گرفته، ‌اقامه گرديده است. اعلاميه سه جانبه سازمان بين المللي كار مربوط به اصول شركت هاي چندمليتي وسياست اجتماعي ؛ رهنمودهاي سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي براي شركت هاي چندمليتي؛ ‌وفاق جهاني ملل متحد؛ وهنجارنامه سازمان ملل متحد در مورد مسئوليت هاي شركت هاي چندمليتي وديگر شركت هاي تجاري با توجه به حقوق بشر، از جمله مقررات رفتاري ناظر بر شركت هاي چندمليتي است. در همين راستا شركت توتال نيز كدها و مقررات رفتاري براي خويش ترسيم نموده است كه اينﮐﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﻬﺎ، خطوط راهنما و اصول كسب و كار ، در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل200 اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل2005 بود. اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﺻﻮل و ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺴﺐ و دﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﺗﻮﺗﺎل را ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك و اﺻﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل در ﻗﺒﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارائه مي‌دهند كه در دو ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي و اﺻﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺤﻮري زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﺻﻮل و اﻋﻤﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺗﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.لذا با در نظر داشتن اين مسائل پژوهش پيش‌رو با ياري جستن از روش تحليلي-توصيفي به بررسي حقوقي كدهاي رفتاري شركتهاي چند مليتي با تأكيد بر شركت نفتي توتال مي‌پردازد.

چکيده:

شركت‌هاي چند مليتي، حقوق شركت‌ها، نفت، شركت توتال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد جواد جاويد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.