پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۹۱۸ شناسه:
شبنم رزم پا دانشجو:
الزامات حقوقي بهره برداري از منابع غير متعارف نفت و گاز فراساحل از منظر حقوق بين الملل عنوان فارسي:
Legal requirements for the exploitation of unconventional offshore hydrocarbon resources from the standpoint of international law عنوان انگليسي:

با توجه به روند توسعه فعاليت هاي نفتي و ضرورت تامين امنيت عرضه انرژي، بهره برداري از منابع غير متعارف نفت و گاز به شكلي گسترده مورد توجه برخي از دولت ها قرار گرفته است. منابع غير متعارف محدود به منابع نفتي موجود در خشكي نمي باشد و در بستر درياها نيز منابع قابل توجه نفتي به صورت متعارف و غير متعارف وجود دارد. با اين وجود در بيشتر اسناد و موازين بين المللي توجه ويژه اي به توسعه منابع غير متعارف نگرديده است. در اين پايان نامه نويسنده بر آن است تا با بررسي آثار زيانبار محيط زيستي بهره برداري از منابع غير متعارف به برررسي ضرورت تدوين موازين حقوقي بين المللي لازم براي كنترل توسعه و بهره برداري از منابع مذكور اقدام نمايد. در بررسي صورت گرفته مشخص گرديد كه گرچه توسعه و بهره برداري منابع غير متعارف داراي آثار زيست محيطي نگران كننده اي مي باشد اما اين نگراني ها در چارچوب اسناد بين المللي متبلور نگرديده است و صرفا در برخي رژيم هاي حقوقي ملي نظير ايالات متحده آمريكا و منطقه اي نظير اتحاديه اروپا به عنوان پيشگامان استخراج اين منابع، قوانين و مقرراتي بدين منظور اجرايي گرديده است. در حال حاضر در چارچوب اسناد بين المللي و منطقه اي قوانين و مقررات خاص و مشخصي در زمينه بهره برداري از منابع غير متعارف در سطح بين المللي وجود ندارد. لذا با توجه به اين مسئله كه منابع عمده نفت و گاز غير متعارف در بستر درياها موجود مي باشند و رژيم حقوقي خاصي جهت استخراج اين منابع در بستر درياها پيش بيني نشده است و با عنايت بر مخاطرات زيست محيطي و مشكلاتي كه بهره برداي از اين منابع به دنبال دارد، بايد رژيم حقوقي خاصي در زمينه استخراج و بهره برداري از منابع غير متعارف نفت و گاز فراساحل در سطح بين الملل ايجاد شود و قواعد حقوق بين الملل در ارائه چارچوب قانوني پايدار جهت همكاري در حوزه انرژي و بهره برداري از منابع نفت و گاز غير متعارف نقش بسيار مهمي را ايفا مي كنند.

چکيده:

حقوق بين الملل، نفت و گاز غير متعارف ، رژيم حقوقي استخراج و بهره برداري، آثار زيست محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي پيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.