پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۱۷ شناسه:
محمد كريمي دانشجو:
اشتباه در پيش بيني مديريت و سود حاصل از فروش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Management’s Forecast error and income from the sale of assets in accepted companies in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

سود خالص به عنوان آخرين مبلغ صورت سود و زيان، يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت محسوب مي گردد كه همواره مورد توجه ويژه استفاده كنندگان صورت هاي مالي نظير سرمايه گذاران، تحليلگران مالي و سهامداران قرار مي گيرد. سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري تحت تاثير رويه هايي قرار دارد كه توسط مديريت انتخاب شده است. در اين پژوهش اشتباه در پيش بيني مديريت و سود حاصل از فروش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ محور پژوهش قرار گرفت. عملكرد جاري به عنوان متغير مستقل و مازاد درآمد فروش دارايي هابه عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است و بدين منظور يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مطرح گرديد. در اين پژوهش پس از جمع آوري اطلاعات و داده هاي 142 شركت مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به تجزيه و تحليل هاي انجام شده از طريق رگرسيون چند متغيره نشان داد كه چنانچه سود هائي كه براي پايان سال توسط مديران پيش بيني مي شوند، با سودهاي تحقق يافته تفاوت زيادي داشته باشد، آنها با اقدام به فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري شركت، سود شركت را به سود پيش بيني شده نزديك مي نمايند.

چکيده:

پيش بيني سود، مازاد درآمد فروش دارايي ها، عملكرد جاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.