پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۲۸۹۲ شناسه:
حسين صادقي دانشجو:
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جوشش جرياني مبرد R1234yf در لوله‌هاي ميكروفن‌دار عنوان فارسي:
Experimental investigation of boiling heat transfer coefficient of R1234yf in microfin tubes عنوان انگليسي:

با توجه به معضل گرمايش جهاني و تصويب معاهده‌هاي زيست محيطي جهت كاهش توليد گاز‌هاي گلخانه اي از جمله مبرد‌هاي هيدروفلوئوروكربني، مبرد‌هاي جديدي مانند مبرد‌هاي هيدروفلوئوروالفيني به عنوان جايگزين معرفي شده اند. مبرد R1234yf يكي از اين مبرد‌ها است كه اخيراً در سيستم‌هاي تهويه خودرو‌ها كاربرد يافته است. در اين پژوهش ضريب انتقـال حرارت جريان جوششي مبرد R1234yf در لوله-هاي ميكروفين‌دار در زواياي مختلف به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور بستري آزمايشگاهي شامل اجزايي مانند پمپ، تبـخير كننده، چگالنده، سيركولاتور و تجهيزات اندازه‌گيري مانند سنسور‌هاي دما، فشار و جريان، طراحي و ساخته شده است. در آزمايش‌هاي صورت گرفته از يك لوله‌ي مسي با سطح داخلي صاف گرد و قطر داخلي 7/11 ميلي‌متر به طول 120 سانتي‌متر و يك لوله‌ي ميكروفين‌دار استفاده شده است. در بخش نتايج، تاثير كيفيت بخار، سرعت جرمي بر ضريب انتقال حرارت جريان جوششي مبرد بررسي شده ‌است. به طور كلي با افزايش كيفيت بخار و سرعت جرمي ضريب انتقال حرارت و افت فشار جريان جوششي مبرد افزايش مي‌يابد.

چکيده:

مبرد R1234yf، جريان جوششي، تبخير كننده، لوله‌ي ميكروفين‌دار، ضريب انتقال حرارت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.