پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۸۸۲ شناسه:
اميرعلي تصرفي دانشجو:
طراحي مدل نوآوري باز در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع شوينده و بهداشتي) عنوان فارسي:
designing a model of open innovation in SMEs (case study: FMCG industy) عنوان انگليسي:

در اﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺭﺭﺳﻲ و ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻝ‌ ﻧﻮآوري ﺑﺎز در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎﺭهاي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺩﻩ اﺳﺖ. بدين منظور ﺻﻨﻌﺖ شوينده ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ مطالعه اﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد. در مرحله نخست ﺑﺎ ﺑﺭﺭﺳﻲ ادبيات و مباني ﻧﻈﺮي ﭘﮋﻭﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮسنجي از خبرگان 34 معيار ﺑﺮاي ﻧﻮآوري ﺑﺎز در قالب 8 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ شدند. در مرحله ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ از روش ISM ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮسنجي از 15 خبره متﺷﻜﻞ از مديران فعال در ﺻﻨﻌﺖ شوينده ﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ميان ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺍﺻﻠﻲ و ﻣﺪﻝ‌ ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﻣﺸﺨﺺ شد. در ﻣﺪﻝ‌ نهايي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ گرديد كه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‌ ﺩﺍﻧﺶ در ﺳﻄﺢ‌ چهارم و مهمترين ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺍﺩﺍﻣﻪ و ﺑﺎ كمك ﺗﺤﻠﻴﻞ عاملي ﺗﺎييدي، ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺩﻩ و ﺯﻳﺮﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﺎ كمك روش ﺗﺤﻠﻴﻞ عاملي ﺗﺎييدي ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ گرفت كه تمامي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﺯﻳﺮﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎييد ﻗﺮﺍﺭ گرفتند. در مرحله دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﻲ 185 ﻧﻔﺮ از مديران و ﻛﺎﺭكنان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي شوينده ﺑﻮﺩند كه ﺑﻪ شيوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ در دسترس ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺩﻩ ﺑﻮﺩند. در پايان ﻧﻴﺰ پيشنهاداتي ﺟﻬﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎي آتي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ پيشنهادات ﻛﺎﺭبردي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي فعال در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ گرديد.

چکيده:

نوآوري باز، ﻣﺪﻝ‌ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭي-تفسيري، كسب و كارهاي كوچك و متوسط، صنايع شوينده و بهداشتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.