پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۲۸۶۵ شناسه:
محمد صادقي دانشجو:
عوامل موثر بر اولويت بخشيدن به يك حزب سياسي : مطالعه اي تجربي روي راي دهندگان ايراني عنوان فارسي:
Factors responsible behind political brand preference : an empirical study on Iranian voters عنوان انگليسي:

هدف : احزاب سياسي همواره علاقه مند به كسب اطلاعات درباره عواملي هستند كه بر راي دهنده تاثير مي گذارد تا نامزد سياسي منتخبش را برگزيند. هدف اين مقاله بررسي تأثير تجمعي منابع مرتبط بر اولويت راي دهندگان براي ترجيح دادن يك حزب سياسي و همچنين بررسي نوع رابطه علي كه ميان آن منابع وجود دارد مي باشد.

طرح.روش. رويكرد : نويسنده پنج منبع كليدي مرتبط با حزب سياسي كلي به نام هاي اثربخشي مبارزات انتخاباتي، تصوير(وجهه) رهبران حزب، شدت اثر ضدحكومتي، معني و اعتماد همراه با حزب را پيشنهاد كرده است. نويسنده در اين مقاله احزب سياسي مهم مرتبط با راي دهندگان ايراني را بررسي مي كند.

روش مدل‌سازي معادلات ساختاري(SEM) براي برآورد مدل مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا همين روش به طور گسترده براي تخمين سيستم معادلات با متغيير هاي پنهان استفاده مي شود.

يافته ها : انتظار مي رود كمپين سياسي بر اعتماد به برند تاثير مثبت داشته باشد و اعتماد به برند به نوبه خود بر ترجيح دادن حزب تاثير مثبت داشته باشد. همچنين فرض مي شود كه تاثير مستقيم كمپين سياسي بر اولويت بخشيدن به حزب مثبت باشد. تاثير كمپين سياسي بر اولويت بخشيدن به حزب نيز از طريق معني برند اجرا مي شود. انتظار مي رود كه هرچه راي دهندگان آگاهي بهتري درباره احزاب سياسي از طريق منابع مستقل متفاوت به دست اورند, تاثير كمپين هاي سياسي كمتر شود زيرا كمپين ها فقط جنبه هاي مثبت حزب و نامزد را برجسته مي كنند و حقايق را ناديده مي گيرند. رهبري حزب, انتخاب آن حزب را ممكن است به طور منفي يا مثبت تحت تاثير قرار دهد. بنابراين صفات رهبري فردي اولويت دادن به حزب را در جامعه نمونه به طور منفي يا مثبت تحت تاثير قرار خواهد داد.

اصالت, ارزش : در اين مقاله نويسنده عوامل موثر بر انتخاب يك حزب سياسي در كشور ايران را شناسايي خواهد كرد. اين پژوهش عواملي را كه مي بايست احزاب سياسي براي تاثير گذاري بر راي دهندگان براي ترجيح حزب آنها مورد توجه قرار دهند، بررسي مي كند. تا آنجا كه دانش نويسنده اجازه مي دهد، تاكنون چنين مطالعاتي در ايران انجام نشده است. همچنين،مدل ارايه شده در اين پژوهش كاملا مبتني بر اصول نظري است و تخمين آن بر اساس مقياس هاي پيشرفته انجام خواهد شد. بنابراين، اين رويكرد در اين زمينه تحقيق منحصر به فرد است. در پايان اينكه استفاده ازروش مدل ‌سازي معادلات ساختاري(SEM) در چهارچوب برند سياسي ،دستاورد قابل توجه اين پژوهش مي باشد.

چکيده:

احزاب سياسي ، برند سياسي ، كمپين سياسي ، حاكميت حزب ، رفتار مصرف كننده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا طالقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.