پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۱۵ دفاع:
۲۸۵۱ شناسه:
صديقه اقازاده قلعه جوقي دانشجو:
تدوين اصول و معيارهاي «محله دوستدار كودك» و ارائه راهبردهاي برنامه ريزي محيطي(نمونه موردي:محله قيطريه عنوان فارسي:
An edition about principles and criteria of child friendly neighborhood and giving strategy of environment planning عنوان انگليسي:

كودكان شهروندان نابالغي هستند كه در حال گذراندن دوران رشد خود هستند.همچنين كودكان پيوند دهنده نسل هاي گذشته با آيندگان هستند و اصلاح كردن محيط اجتماعي توسط اين قشر انجام ميشود. توجه كردن به ايجاد محيطي مناسب براي رشد ايشان زمينه رشد درست شخصيتي و تربيتي آنان را فراهم خواهد ساخت.شهري كه به كودكان خود توجه نكند به نسل گذشته حال و اينده نيز توجه نكرده است؛و بايد توجه كرد كه توجه نكردن به اينان خسارات غيرقابل جبراني را بر جامعه تحميل خواهد كرد.

شهر مدرن نه تنها نمي داند چگونه كودك را بپذيرد، بلكه ترجيح مي دهد او را تا زماني كه به سن رويارويي با محيط شهري برسد در اماكن محافظت شده مانند زمين هاي بازي نگه دارد. كودك امروزي به دليل معماري خاص شهري و در كنار آن تربيت هاي خاص، كمترين ميزان تعامل و برخورد را با اطرافيان دارد و متأثر از بي نظمي معماري شهري و فشارهاي رواني حاصل از آن ، دچار مشكلات عديده اي است.ايجاد محيط هاي خشن و يكنواخت به اندازه ايجاد فضاهاي باز و طبيعي بر كودكان تاثير ميگذارند.از نظر تربيتي براي آماده كردن كودكان براي حضور آنان در فضاهاي اجتماعي شهري بايد جنبه هاي اساسي از جمله حواس و تخيل كودكان مورد توجه قرار بگيرد.

كودكان از فضاهاي شهري مانند پارك ها خيابان ها ميدان ها و عناصر ديگر درس هايي ميگيرند كه چه بسا ممكن است بيشتر از آموزش هايي باشد كه در خانه ومدرسه انان را تحت تاثير قرار ميدهد )طاعتي،10:1391) .

شهر دوستدار كودك،‌ شهري است كه در آن خواسته هاي كودك در اولويت قرار گرفته و شرايط اجتماعي،‌ فرهنگي و معماري شهر همسو با نيازهاي آنان است و حقوق كودكان در سياست ها ، قوانين ، برنامه ها و بودجه منعكس شود.رويكرد CFC (مخفف) شهر دوستدار كودك را به سمتي سوق مي دهد كه در آن،‌ كودكان نقش موثري در مورد شهر خود داشته و نظرات آن ها در تصميمات شهري ابراز شود و خانواده و اجتماع نيز موظف اند كودكان را مسايل و تصميم گيري ها دخيل كنند. (شيعه،9:1386)

يكي از مهم ترين موارد و كاستي هايي كه در پروژه هاي شهر دوستدار كودك بايد به آن پرداخته شود اين است كه اين طرح نيازمند راهبردي است كه تمامي محله ها و تمام وجوه زندگي شهري همانند آموزش ، حمل و نقل ، خدمات عمومي ، بهداشت محيط ، امكانات ورزشي و را در بگيرد.

كودكان به محيط انسان ساخت منسجم و قابل فهم تري نياز دارند. بنابراين نبايد با برنامه ريزي يا سياست هاي كلي و تنها به اين دليل كه به نظر مي رسد كودكان مي توانند با وضع موجود كنار بيايند نسبت به نيازهاي آنها بي اعتنا بود. برنامه هاي مناسب محيط زندگي كودكان نيازمند توجه همزمان به ابعاد نظري و كاربردي است. با اهميت دادن بيشتر به ابعاد كاربردي، اهداف و معيارها از وضوح بيشتري برخوردار مي شوند .(طاعتي،13:1391)

با توجه به اهميت پايتخت و افزايش روز افزون جمعيت آن تهران وضعيت شهرسازي مناسب براي پرورش كودك را ندارد.اصولا شهر نه تنها براي حركت پياده ي بزرگسال بلكه براي رفت وآمد كودك نيز شكل نگرفته است.

در سال هاي اخير و بالاخص با تصويب اين طرح در شهرداري تهران موارد متعددي درمورد شاخص سازي براي اين پروژه متناسب با امكانات در ايران انجام شده است ولي با توجه به روند كند اجرايي شدن اين طرح ها در ايران بحث لزوم بازبينيِ شاخص‌هاي شهر دوستدار كودك مطرح ميشود.

محله قيطريه يكي از محلات قديمي شميرانات در شمال تهران است كه در ناحيه ي 7 منطقه يك واقع شده است.

بررسي ها نشان ميدهند،امكانات و تسهيلات اين محله راي كودكان ناچيز بوده و جز چند بازيگاه كودك و پار ك بزرگ قيطريه

فضاي خاص ديگري براي آنها در نظر گرفته نشده است.

قيطريه محله ايست است كه به سرعت به سوي پيشرفت و تبديل شدن به يك محله مدرن قدم برداشته است .توسعه روزافزون اين محله و ساخ ت وسازها در سا لهاي اخير، به طور كامل محسوس ميباشد. فضاهاي محله جاي خود را به سرعت به مسيرهاي حركت وسايل نقليه و ساختما ن هاي مرتفع ميدهد. اما آيا در اين حركت و توسعه سريع، كودك و جايگاه او در شهر در نظر گرفته شده است؟ دامنه فعاليت كودكان در قيطريه گذشته از واحدهاي مسكوني به پارك ها گسترش پيدا ميكند. پاركهايي كه قسمتي از آنها به كودكان اختصاص يافته و تعداد محدودي بازيگاه مخصوص آنها. كمبود مرا كز تفريحي در اغلب اوقات سال كودكان را به سوي خيابان ها فرا ميخواند كه به سرعت در حال افزايشند.

اين چنين گذران اوقات فراغت، يكي از جدي ترين مخاطرات براي كودكان و والدين در ارتباط با كودكانشان است. براي كودكانيك محيط شهري خوب، محيطي است كه انتظارات كودكي آنها را برآورده سازد.اين محيط بايد ضمن برقراري ارتباط منطقي با

كودك و شرايط او، مكا ن هايي را كه براي كودك در دسترس باشند و به نيازهاي او پاسخ بدهندرا فراهم آورده و عرضه نمايد.

در بررسي هايي كه درباره ي محله انجام خواهيم داد؛بررسي خواهيم نمود كه ايا محله ي قيطيريه نيازهاي كودكان در رده ي سني 7 تا دوازده سال را كه تقريبا نياز هاي مشتركي دارند؛اعم از نياز به داشتن عرصه امن براي بازي ؛مدارس مناسب ؛تردد هاي امن و نياز به بودن در محيطي شاد برطرف ميكند؟و چه روش هايي براي بهبود اماكن مرتبط با كودكان ميتوان ارائه كرد؟

چکيده:

شهردوستدار كودك-محله دوستدار كودك-قيطريه-معيارهاي اكولوژيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اسماعيل صالحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر لعبت زبردست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.