پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۸۳۸ شناسه:
شقايق رشيدشبگاهي دانشجو:
رابطه ميان فاكتورهاي خوني و هورمون هاي جنسي و عملكرد حافظه رويدادي و معنايي در سالمندان عنوان فارسي:
The relationship between blood factors and sex Hormones with episodic and semantic memory function of the elderly عنوان انگليسي:

اين پژوهش به مطالعه ارتباط فاكتورهاي خوني (كلسترول، تيروئيد، منيزيم و كلسيم، ويتامينهاي ( B , Dفوليك اسيد و ويتامينB12هورمونهاي جنسي، آهن خون و هموگلوبين) و عملكرد حافظه رويدادي و معنايي در سالمندان ميپردازد. همچنين ارتباط بين ميزان فشارخون در سالمندان و عملكرد حافظه رويدادي و معنايي بررسي ميكند. جنسيت در اين مطالعه متغير تعديلكننده، و سن متغير كنترل در نظر گرفته شد. به اين منظور از جامعه افراد شركتكننده در پروژه سپيدار، نمونهاي به تعداد 051نفر با حداقل تحصيلات ابتداي، نداشتن سابقه اختالالات شناختي، صدمات مغزي و نقص هاي بينايي و شنوايي، به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند. روش نمونه گيري با نصب آگهي در سطح دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران و همچنين انتشار اطلاعيه در شبكه هاي مجازي صورت گرفت كه از سالمندان خواسته شد در صورت تمايل به شركت در طرح پژوهشي و آگاهي از عملكرد حافظه خود، با مركز توانبخشي شناختي دانشگاه تهران جهت ثبت نام و تنظيم وقت تماس بگيرند. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، ابزار اندازه گيري حافظه و آزمايش خون در اين پژوهش استفاده شده است. روش اجراي پژوهش به اينگونه بوده است كه پس از ارزيابي معيارهاي ورود (سن بالاي 51سال، برخورداري از تحصيلات حداقل ابتدايي، نداشتن سابقه اختالالات شناختي، صدمات مغزي و نقصهاي بينايي و شنوايي و تمايل آزمودني براي شركت در پژوهش و انجام آزمايش خون) و خروج پژوهش (عدم تمايل فرد براي ادامه پژوهش)، نمونه مورد نظر از بين سالمنداني كه به كلينيك مراجعه ميكنند انتخاب خواهند شد. قبل از شركت افراد در پژوهش، در مورد پژوهش و روند كار براي سالمندان توضيحات كافي داده مي شود و به آنها درباره محرمانه بودن اطلاعات شخصي شان و استفاده از دادههاي به دست آمده صرفا جهت كار پژوهشي اطمينان خاطر داده خواهد شد. پس از اخذ رضايتنامه از آنها، تكاليف سنجش حافظه رويدادي و حافظه معنايي در اختيار آنها گذاشته و توسط بيمار تكميل مي گردد. همچنين با اخذ رضايت آزمايش خون از آنها گرفته مي شود. شركت كنندگان در پژوهش آزاد خواهند بود كه در هر مرحله از پژوهش در صورت تمايل نداشتن به مشاركت، به همكاري خود پايان دهند. در تحليل آماري دادهها، تحليل توصيفي اطلاعات دموگرافيك و نمرات آزمودني ها در پرسشنامه ها، شامل حداقل نمره، حداكثر نمره، درصد، فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد. تحليل استباطي شامل آزمون هاي تي، تحليل واريانس و رگرسيون خواهد بود كه در نرمافزار SPSS صورت ميگيرد.

چکيده:

فاكتور خوني، حافظه رويدادي، حافظه معنايي، سالمندان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جواد حاتمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر تارا رضاپور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.