پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۴ دفاع:
۲۸۲۴ شناسه:
سيدمصطفي حسيني دانشجو:
عوامل اجتماعي موثربررضايت از زندگي (مطالعه تجربي ساكنان بالاي 18 سال شهرتهران) عنوان فارسي:
a عنوان انگليسي:

اين پژوهش در پي عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي است. پاسخ نظري اين سوال از نظريه هاي دوركيم درباره نقش مستقيم پيوندهاي اجتماعي و دينداري و نقش معكوس احساس آنومي بر رضايت از زندگي است. و از آنجايي كه دوركيم معتقد است : هرچه پيوندهاي اجتماعي و دينداري در جامعه قوي تر باشد و هرچه احساس آنومي كمتر باشد رضايت از زندگي و احساس خوشبختي بيشتر خواهد بود، براساس چهارچوب نظري سه فرضيه تدوين گرديد. 1- پيوندهاي اجتماعي تاثير مستقيمي بر رضايت اززندگي دارند.2- دينداري تاثير مستقيمي بر رضايت از زندگي دارد.3- احساس آنومي بر رضايت از زندگي تاثير معكوس دارد. بدين منظور 384 نفر از ساكنان بالاي 18 سال شهر تهران از طريق نمونه گيري احتمالي خوشه اي چند مرحله اي مورد مصاحبه حضوري قرار گرفتند. نتايج حاكي از آن است كه ميزان رضايت از زندگي بيشتر مردم در محدوده متوسط رو به پايين است. هر سه فرضيه تحقيق تاييد مي شوند. يعني هرچه پيوندهاي اجتماعي فرد بيشتر باشد و افراد مثلا با همسايه ها و اقوام و آشنايان ارتباط داشته باشند و در انتخابات و راهپيمايي ها شركت كنند بواسطه قرار گرفتن در جمع و احساس تعلق به گروه و متاثر از روح جمعي و مشاركت و همبستگي وايجاد اقتدار اخلاقي در نتيجه رضايت از زندگي بيشتري خواهند داشت. همچنين هرچه دينداري و اعتقادات مذهبي افراد قوي تر باشد، اعتقاد به خدا و معاد بيشتر باشد و واجبات و رفتارهاي ديني ادا شوند و شركت در مناسك ديني پررنگ تر باشد،به خاطراينكه دين به آنها احساس آرامش و اميدواري و اطمينان مي دهد و احساس تعلق به قدرتي ماورايي و لاهوتي را براي افراد بوجود مي آورد و تا حد زيادي آنان را از سردرگمي و آشفتگي و اضطراب و احساس پوچي رهايي مي دهد از رضايت بيشتري در زندگي برخوردارند. و بالعكس هر چه افراد جامعه احساس آنومي بيشتري داشته باشند و وجود ارزشها و اخلاق را در جامعه كمتر حس كنند وبه قوانين و مقررات و اخلاق و همچنين نفوذ نظارت كننده ي جامعه بر گرايش هاي فردي، و تنظيم هاي اجتماعي بي اعتماد باشند، بدليل بر هم ريختگي و حس آشفتگي و بي هنجاري، رضايت از زندگي آنان كاهش خواهد يافت.

دربررسي رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي زمينه اي جنسيت و طبقه شغلي، شاهد نقش مستقيم اين دو متغير در رضايت از زندگي هستيم. يعني مردان نسبت به زنان و طبقات شغلي بالاتر نسبت به طبقات شغلي پايين تر رضايت از زندگي بيشتري دارند.

چکيده:

واژگان كليدي: رضايت از زندگي-پيوندهاي اجتماعي-دينداري-احساس آنومي-طبقه شغلي-عوامل اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هوشنگ نايبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر يونس نوربخش استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.