پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۱۶ دفاع:
۲۸۲۰ شناسه:
سپيده قاضي ميرسعيد دانشجو:
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
The examining of relationship between the job burnout and quality of work life with the Mediator role of organizational commitment عنوان انگليسي:

پيچيدگي هاي سازمان هاي امروزي و به تبع آن دگرگوني شيوه هاي زندگي، خود يك منبع استرس است. فشار رواني يا استرس به طور اعم، و فشارهاي شغلي به طور اخص در زندگي كنوني انسان ها هم معمول و يك سلسله عوامل است و هم خود علت مجموعه اي از آثار و پيامد ها مي باشد. يكي از پيامد هاي آن در محيط هاي سازماني فرسودگي شغلي يا فرسودگي كاري است. فرسودگي شغلي موجب تباهي در كيفيت كار و خدمات مي گردد كه به وسيله كاركنان ارائه مي شود و مي تواند عاملي براي ترك كار، غيبت، كاهش روحيه و مسئوليت پذيري گردد. علاوه بر اين فرسودگي شغلي با نگراني هاي شخصي مثل خستگي جسمي، بي خوابي، افزايش مصرف دارو و مسايل خانوادگي همبستگي دارد (مسلاچ و جكسون، ۱۹۸۱). طي سال هاي اخير برنامه هاي كيفيت زندگي كاري نقش اساسي و مهمي در افزايش بهره وري نيروي انساني و در نتيجه كارايي و اثر بخشي سازمان ها و شركت هاي بزرگ بر عهده داشته است. برنامه هاي استراتژيك ارتقاي كيفيت زندگي كاري منابع انساني در سازمان ها يك رويكرد درونگر و گسترده مي باشد. اين بدين معني است كه نيروي انساني كار آمد نقش محوري در تحول سازمان ايفا مي كند. كيفيت زندگي كاري يك برنامه جامع و وسيعي است كه به منظور جلب رضايت و توجه كاركنان، كمك به آنان جهت مديريت كاركنان در سازمان طراحي مي شود. نارضايتي از كيفيت زندگي كاري يك مشكل اساسي است كه بدون توجه به پست و موقعيت، همه كاركنان را تحت تاثير قرار مي دهد. بررسي، كنترل و شناسايي تمام جنبه هاي تاثيرگذار در كيفيت زندگي كاري، كار پيچيده اي مي‌باشد (والتون، ۱۹۷۳). در يك تعريف كلي مي توان گفت كه كيفيت زندگي كاري به معني تصور ذهني و برداشت كاركنان يك سازمان از مطلوبيت فيزيكي و رواني محيط كار و شرايط كار خود است (سلماني، ۱۳۸۴). سازماني كه به كيفيت زندگي كاري و كاهش فرسودگي شغلي در بين كاركنان سازمان توجه دارد از مزاياي داشتن نيروي كار متعهد تر برخوردار خواهد بود و تعهد بيشتر نيروي كار يعني بهره وري بيشتر در كار (ارگان، ۱۹۸۸). مساله اصلي در پژوهش حاضر بررسي روابط معنادار ميان فرسودگي شغلي، كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني در بين كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در اين پژوهش به منظور توسعه مساله و شناخت دقيق‌تر اجزاي آن، تعهد سازماني به عنوان متغير ميانجي در بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده است.

چکيده:

فرسودگي شغلي، كيفيت زندگي كاري، تعهد سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
دکتر محمد صفري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.