پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۸۱۱ شناسه:
علي مرغوب دانشجو:
مطالعه عددي اثر تنش تسليم خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك عنوان فارسي:
Effect of a Blood’s Yield Stress on its Pulsatile Flow in an Elastic Artery: a Numerical Study عنوان انگليسي:

گرفتگي در رگ ها پديده اي رايج است. خواص غيرنيوتني خون همچون تنش تسليم مي تواند بر روي تنشهاي وارده بر اين گرفتگي ها اثرگذار باشد. در نتيجه لازم است اثر آن بررسي شود. جريان ضرباني از اهميت زيادي در بدن انسان برخوردار است. در حقيقت، در مورد آندسته از رگهايي كه به قلب نزديك هستند جريان خون اساسا از نوع ضرباني است. در چنين رگهايي، ديواره رگ دچار تنشهاي الاستيك از نوع پريوديك مي گردد. چنين تنشهايي مي تواند در دراز مدت (به خصوص در مواقعيكه در اثر رسوبات چربي و يا كلسترول، رگ دچار گرفتگي موضعي شده است) مشكل ساز گردد. تحقيقات تجربي و نظري انجام شده در گذشته حاكي از آن است كه وجود گرفتگي موضعي تنشهاي بزرگي را به ديواره رگ تحميل مي نمايد. از طرف ديگر، انعطاف پذيري ديواره بطور قابل ملاحظه اي بر پيچيدگي حل مسئله مي افزايد

چکيده:

جريان ضرباني , گرفتگي رگ , تنش الاستيك , سيال غيرنيوتني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آزاده جعفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.