پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۲۲ دفاع:
۲۸۰۱ شناسه:
احمد كمالي دانشجو:
مدلسازي و ارائه روش حل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبيه سازي براي مساله مكانيابي-تخصيص پايگاه هاي اورژانس عنوان فارسي:
Modeling and offering an integrated solution of DEA and simulation for location – allocation of emergency bases problem عنوان انگليسي:

محل استقرار پايگاه‌هاي اورژانس و همچنين تعداد آمبولانس‌هاي تخصيص يافته به اين پايگاه‌ها نقش بسيار مهمي در عملكرد بهينه سيستم اورژانس پزشكي به منظور نجات جان بيماران و مصدومان اورژانس ايفا مي كند. تصميم گيري در مورد محل استقرار پايگاه‌هاي اورژانس و همچنين تخصيص آمبولانس به آنها جهت پاسخ دهي سريع و بهينه به تماس هاي درخواست خدمات اورژانس پزشكي از مسائل پيچيده اي مي باشد كه مديران سيستم هاي خدمات اورژانس پزشكي با آن روبرو هستند. اين مساله با افزايش نرخ تماس هاي اضطراري، تغيير شرايط ترافيكي و افزايش هزينه هاي عملياتي پيچيده تر مي گردد. در اين تحقيق مكان يابي پايگاه‌هاي اورژانس و تخصيص آمبولانس به پايگاه‌هاي انتخاب شده با در نظر گرفتن محدوديت‌هايي مانند شرايط ترافيكي، شرايط آب و هوايي، تعداد و نوع خوردورهاي اورژانس در دسترس، نرخ تماس و وضعيت بيماري يا مصدوميت فرد متقاضي اورژانس صورت مي‌پذيرد به گونه اي كه بتوان با كمترين هزينه‌هاي عملياتي، در كمترين زمان و با بيشترين كيفيت به نياز تماس گيرندگان پاسخ داد.

اين مساله بدليل غير قطعي بودن و همچنين پويا بودن سيستم از پيچيدگي بالايي برخوردار مي‌باشد. در اين مساله دو هدف اصلي دنبال مي‌شود. هدف اول حداقل كردن ميانگين زمان پاسخ مي‌باشد. ميانگين زمان پاسخ تحت تاثير محدوديت‌هايي نظير تقاضاي بالقوه، تعداد آمبولانس تخصيص داده شده به پايگاه، شرايط ترافيكي و آب و هوايي مي‌باشد. هدف دوم در اين مساله حداكثر نمودن بهره برداري از آمبولانس‌هاي تخصيص داده شده به پايگاه‌ها مي‌باشد. از آنجايي‌كه آمبولانس‌ها از قيمت نسبتا بالايي برخوردار مي‌باشند بنابراين در صورتي‌كه بتوان از روشي مناسب جهت تخصيص آمبولانس به هر يك از پايگاه‌هاي اورژانس انتخاب شده استفاده نمود در اين‌صورت علاوه بر افزايش ضريب عملكرد آمبولانس‌ها مي توان از هزينه صرفه جويي شده از اين طريق، جهت توسعه ساير خدمات بهداشتي و درماني استفاده نمود كه اين موضوع نهايتا منجر به افزايش سطح رفاه عمومي خواهد شد.

در اين تحقيق به منظور حداقل نمودن ميانگين زمان پاسخ و كاهش هزينه‌هاي عملياتي به صورت همزمان، ابتدا مدلي رياضي براي مكان يابي پايگاه‌هاي اورژانس و تخصيص آمبولانس به اين ارائه مي‌گردد. پس از حل مدل پيشنهادي با استفاده از نرم افزار GAMS پاسخي اوليه براي مساله به دست مي‌آيد. ازآنجاييكه جواب به دست آمده به دليل چشم پوشي از متغير‌هاي احتمالي و شرايط پويا از واقعيت دور است بنابراين با جمع آوري داده ‌هاي مورد نياز و همچنين تعريف سناريو‌هاي مختلف، مدل مساله با استفاده از نرم افزار Arena 14 شبيه سازي مي‌شود. در ادامه با اجراي مدل شبيه سازي شده سناريو‌هاي تعريف شده براي مساله مطالعه موردي نتايج مختلفي براي مساله به دست مي‌آيد. به منظور تحليل نتايج حاصل شده و انتخاب بهترين سناريو از تحليل پوششي داده‌ها (DEA) استفاده مي‌شود. سناريوي انتخاب شده توسط DEA نشان مي‌دهد كه بدون نياز به صرف هزينه‌هاي عملياتي زياد و با استفاده صحيح از منابع موجود مي‌توان كيفيت خدمات سيستم اورژانس را افزايش داد. روش ارائه شده در اين تحقيق، قابل استفاده در مسائل مشابه مانند سيستم آتش نشاني مي‌باشد. همچنين اين تحقيق نشان مي دهد برخلاف ساير روش هاي بهينه سازي، در شبيه سازي نياز به ايجاد يك مدل رياضي دقيق نمي باشد، بلكه با يك مدل مفهومي رياضي مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت كه اين امر حل مسايل بهينه سازي پيچيده را تسهيل مي‌نمايد.

چکيده:

اورژانس پزشكي- مكانيابي- شبيه سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
دکتر فريبرز جولاي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
Int. J. Services and Operations Management احمد كمالي- سيد مجتبي سجادي- فريبرز جولاي Optimizing emergency medical centers location with a response-time-decreasing approach using hybrid methods of optimization and simulation بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱
مديريت اطلاعات سلامت احمد كمالي- سيد مجتبي سجادي- فريبرز جولاي مكان يابي پايگاههاي اورژانس پزشكي به كمك تلفيق روشهاي بهينه سازي و شبيه سازي: مطالعه موردي پايگاههاي اورژانس شهري اصفهان بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۲
چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع احمد كمالي- سيد مجتبي سجادي- فريبرز جولاي كاهش ميانگين زمان پاسخ خدمات اورژانس پزشكي از طريق بهينه سازي مكان پايگاههاي اورژانس بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در همايش ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.