پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۱ دفاع:
۲۷۷۹ شناسه:
سارا آقارضي درميني دانشجو:
بررسي رابطه مديريت سود در عرضه عمومي اوليه سهام با قيمت پيشنهادي سرمايه گذاران نهادي عنوان فارسي:
earning management befor IPO عنوان انگليسي:

گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي روند كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آن ها استفاده مي كنند . از آنجايي كه اطلاعات به صورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضعيتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشاء نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند.

شركت هاي IPO از سرمايه گذاران عدم توجه به ماهيت موقّتي افزايش سود به واسطة اقلام تعهدي سوء استفاده مي كنند و سهام را به قيمت بيش از ارزش واقعي معامله مي كنند . با توجه به اين موضوع كه مديران مجبورند كه اقلام تعهدي را در دوره هاي بعد برگردانند، احتمال كاهش سود شركت هاي با عملكرد ضعيف در دوره هاي بعد افزايش مي ياب د. زيرا براي شركت هاي با عملكرد ضعيف كه به مديريت سود مي پردازند، احتمالاً جريان ها ي نقدي جهت مخفي سازي تأثير اقلام تعهدي برگردانده شده كافي نباشد . بنابراين، انتظار مي رود كه كشف مديريت سود در زمان عرضه اوليه سبب شود كه سرمايه گذاران خارجي

در برداشت خود ازكيفيت آتي سود بازنگري كنند و ارزيابي خود را از اين گونه شركت ها كه به مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي مي پردازند، تعديل كنند.

چکيده:

مديريت سود . عرضه عمومي اوليه سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.