پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۳۱ دفاع:
۲۷۷۸ شناسه:
نرگس عمراني دانشجو:
حسابرسان و كارايي سرمايه گذاري صاحبكار عنوان فارسي:
Auditors and Client Investment Efficiency عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارتباط بين حسابرسان و كارايي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1388 تا 1395 مي‌باشد كه حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات تعيين مي‌شود. در اين تحقيق ويژگي‌هاي حسابرس شامل تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسي و دوره تصدي حسابرس به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آنها بر كارايي سرمايه‌گذاري شركت‌ها مورد بررسي قرار گيرد. اين تحقيق از لحاظ هدف، تحقيقي كاربردي است. طرح تحقيق آن از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) مي باشد. براي جمع‌آوري اطلاعات از روش كتابخانه‌اي و با استفاده از اطلاعات سايت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره‌آور نوين استفاده مي‌گردد. در اين تحقيق با توجه به نوع داده و روش‌هاي تجزيه وتحليل آماري موجود، از «داده هاي تركيبي» استفاده مي‌شود

چکيده:

سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت، رقابت در بازار محصول ، بازده سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.