پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۷۶۱ شناسه:
شروين پاكدين پور دانشجو:
بررسي تطبيقي مسوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران و مسئوليت مدني بين المللي دولتها عنوان فارسي:
The comparative study between civil liability at the Islamic republic of iran state and internationally civil liability of states. عنوان انگليسي:

در جهان امروز و نظم حقوقي موجود در آن مفهوم مسئوليت مدني يكي از مفاهيم ضروري وجداناشدني از اعمال حقوقي اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي است .

در اين راستا دولت به منظور تامين منفعت عمومي و همچنين نظم عمومي امكان دارد دست به اقداماتي بزند كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي ضرر وارد بكند . سوال اصلي و اساسي اين است كه دولت درچه مواقعي

مي بايست دست به جبران خسارت بزند؟ و درچه مواقعي مي تواند خود را از مسئوليت مبرا سازد؟

درحقوق بين الملل نيز نهاد حقوقي مسئوليت يكي از مفاهيم اصلي و اساسي در اين رشته از حقوق است.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تطبيقي مسئوليت مدني در حوزه ي حقوق داخلي و حقوق بين الملل ( كه به طور اخص طرح تدوين شده از كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد مدنظر است) مي باشد .

لازم به ذكر است در صورت مطالعه ي دقيق اين نهاد حقوقي در سطح داخلي وبين الملل ضعف هاي آن مشخص شده و در جهت تكميل و اصلاح آن گام برداشته شود و اين كار از طريق تغيير قوانين، ضروري جلوه مي نمايد.

چکيده:

: مسئوليت مدني دولت ( اداره) ، مسئوليت مدني بين المللي دولت، اعمال حاكميت و تصدي و عوامل رافع مسئوليت دولت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.