پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۷۵۵ شناسه:
عطيه قاسمي دانشجو:
فراتحليل پيشايندهاي اعتماد سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور عنوان فارسي:
The Meta-analysis of organizational trust antecedents in national scientific journals عنوان انگليسي:

با توجه به رشد تحقيقات در حوزة علوم انساني و اجتماعي، دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه تسلط بر تمام ابعاد يك مسأله تا حد زيادي امكان پذير نيست؛ بنابراين به انجام تحقيقات تركيبي روي آورده اند كه عصارة تحقيقات موجود در يك موضوع خاص را به روشي منظم براي آنها فراهم ميكند. پژوهش حاضر با هدف تركيب كمي نتايج پژوهش هاي انجام شده در مجلات علمي پژوهشي كشور در حوزه اعتماد سازماني و با استفاده از روش فراتحليل و نرم افزار جامع فراتحليل انجام شده است و در انتها عوامل موثر و رتبه بندي آن بر ايجاد ، توسعه و گسترش اعتماد سازماني در سازمان هاي ايراني بر اساس پژوهش ها انجام شده در اين زمينه شناسايي و تعيين گرديد و همچنين خلاء هاي تحقيقاتي مرتبط با موضوع اعتماد سازماني مشخص و راهكارهاي لازم ارائه گرديد.

چکيده:

اعتماد سازماني ، فراتحليل ، اندازه اثر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.