پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۲۷۴۵ شناسه:
حميده هاديان قزويني دانشجو:
مؤلفه هاي تعيين كننده ي تعارض در روابط زناشويي زوجين شهر تهران عنوان فارسي:
The determining factors of conflict in marital relationships of couples in the city of tehran عنوان انگليسي:

آمار بالاي نگران كننده طلاق در جهان و بخصوص ايران، ضرورت اجراي پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه‌ي عوامل پيش‌بين تعارضات زناشويي را روشن مي سازد. با توجه به اهميت كاركرد خانواده و آثار زيانبار تعارضات زناشويي و طلاق بر سلامت رواني و جسماني زوجين، مي توان اهميت و ضرورت پژوهش هايي براي شناسايي عوامل تعارضات زناشويي را در جهت افزايش كيفيت و رضايت زناشويي و كاهش نارضايتي زناشويي درك كرد. همچنين افزايش ميزان مراجعه‌ي زوجين و دختران و پسران در شهر تهران جهت مشاوره ي ازدواج و مشاوره هاي حل اختلافات زناشويي از ديگر ضرورت هاي كاربردي اين پژوهش هايي با اين موضوع است چراكه شناسايي متغيرهاي پيش بين تعارضات زناشويي مي تواند در كنترل روابط زناشويي (پيشگيري از تعارضات، بهبود روابط، ايجاد روابط سالم و جلوگيري از شكل گيري روابط ناسالم)، تصميم به ازدواج متقاضيان ازدواج و يادآوري نقاط ضعف و ناهمخواني آنها كمك كند. خانواده درمانگران هم با بهره گيري از عوامل تعارضات زناشويي مي توانند استراتژي‌هاي مناسب جهت حل اختلافات را انتخاب كرده و در جهت بهبود روابط گام بردارند. بر اين اساس پژوهشي با عنوان "مؤلفه هاي تعيين كننده ي تعارض در روابط زناشويي زوجين شهر تهران" دو هدف را دنبال مي كند، هدف اصلي تعيين الگوي پيش بيني احتمال تعارض در زنان و مردان پيش از ازدواج و هدف اختصاصي كشف و معرفي نيمرخ زوجين بر اساس متغيرهاي درگير در تعارض زناشويي است كه جهت نيل به آنها نمونه اي با حجم ۲۰۰ نفر به روش هدفمند از جامعه ي زوجين مناطق 22 گانه ي شهر تهران را مورد بررسي قرار خواهد داد چنانچه ملاك هاي تعيين شده براي ورود به نمونه ي پژوهش را برآورده كنند. اين پژوهش ارتباط متغيرهاي پيش بين ِ"جهت گيري مذهبي، ويژگي هاي شخصيتي بر اساس مدل عوامل پنج گانه كاستا و مك كري (روان رنجور خويي، برونگرايي، تجربه پذيري و انعطاف پذيري، توافق پذيري و وظيفه شناسي)، عوامل اجتماعي اقتصادي (سطح تحصيلات، ميزان درآمد، مهارت هاي ارتباطي، مشاركت در انجام امور خانه، ميزان قدرت همسر)، كيفيت ارتباط با خانواده همسر و رضايت جنسي" را با متغير ملاكِ "تعارض زناشويي زوجين" بررسي خواهد كرد. ابزار اين پژوهش تركيبي است به اين ترتيب كه با توجه به تمام پرسشنامه هاي موجود (مقياس جهت گيري مذهبي، پرسشنامه پنج عاملي كاستا و مك كري، آزمون مهارت هاي ارتباطي نسخه جديد تجديد نظرشده، پرسشنامه‌ي معيارهاي ارتباطي ويژه، پرسشنامه رابطه با خانواده همسر، پرسشنامه معيار جهاني رضايت جنسي، مقياس تعارض زناشويي كنزاس)، تمامي آيتم ها بررسي شده، بهترين آيتم هايي كه معرف پرسشنامه هستند انتخاب و فرم جديدي شكل مي گيرد. فرم جديد مقياسي چند بعدي است كه به پژوهشگر كمك مي كند تا بر اساس متغيرهايي كه مورد بررسي قرار مي گيرند، كار تحقيق خود را انجام دهد. انتخاب مواد پرسشنامه بر اساس شرايط روانسنجي انجام و اعتبار آن نيز بررسي خواهد شد. روش تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش تركيبي از روشهاي توصيفي و استنباطي (تحليل رگرسيون، خوشه بندي سلسه مراتبي و ...) است. ملاحظات اخلاقي نيز در اين پژوهش رعايت خواهد شد.

چکيده:

تعارض، روابط زناشويي، زوجين شهر تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هادي بهرامي احسان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس رمضاني فراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.