پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۲۷۴۴ شناسه:
ابوالفضل رضيان دانشجو:
شناسايي گرايش هاي اعتقادي واخلاقي كارآفرينان از منظر اسلام و بررسي رابطه آن با موفقيت در كسب وكارهاي مبتني برفناوري عنوان فارسي:
A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Entrepreneurship عنوان انگليسي:

پايبندي به اصول اعتقادي و اخلاقي نقش تعيين كننده اي در سبك زندگي انسان و انجام فعاليت هاي اقتصادي او دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسايي گرايش هاي اعتقادي و اخلاقي كارآفرينان از منظر اسلام و ارتباط آن با كسب و كارهاي مبتني بر فن آوري انجام شده كه به صورت پيمايشي به واكاوي ديدگاه گروه هدف در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري شهر تهران و قم پرداخته است. در اين مطالعه، ابتدا بر اساس آيات قرآن و روايات شاخص هاي گرايش هاي اعتقادي و اخلاقي در كسب و كار با نظارت متخصصين اين حوزه استخراج شد و سپس بر اساس شاخص هاي فراهم آمده پرسشنامه تدوين گرديد. همچنين به منظور بررسي ارتباط گرايش هاي مذهبي با موفقيت در كسب وكارهاي مبتني برفناوري از سنجش پرسشنامه دكتر مقيمي در كسب و كارها استفاده شد. روش پژوهش توصيفي مي باشد؛ براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون هاي آماري سنجش همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شده است . حجم نمونه ي اين پژوهش مشتمل بر تعداد 75 نفر (14 زن و 61 مرد) مي باشد، نمونه ها با استفاه از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند . اعتبار و روايي ابزار به وسيله ي آزمون آلفاي -كرونباخ محاسبه شد كه برابر با 95/0 بود. همچنين به منظور بررسي پايايي آزمون از روش آزمون- باز آزمون با فاصله زماني يك هفته انجام شد كه نتايج حاصل همبستگي آنها برابر با 80/0 بود و نتايج نشان مي دهد كه اين مقياس از اعتبار و روايي مناسبي برخوردار است. همچنين نتايج مختلف به دست آمده از ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد بين مولفه هاي اخلاقي و اعتقادي گرايش هاي مذهبي در سطح پنج درصد رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد و نتايج به دست آمده نشان مي دهنده ارتباط معني داري ميان متغيرهاي گرايش هاي اعتقادي و اخلاقي كارآفرينان وجود دارد اما بين متغير هاي گرايش هاي مذهبي و متغيرهاي موفقيت كارآفرينان (انگيزه كار آفريني ،ابتكار ونوآوري) يافت نشده است. البته مي بايست اين نكته را در نظر داشت كه نمره ي گرايش هاي كل و نيز نمره ي گرايش ها در هر يك از ابعاد اعتقادي و اخلاقي كارآفرينان تا حدودي با انگيزه كار آفريني هم سو مي باشد.

واژگان كليدي:كارآفريني، موفقيت ، باور ، اخلاق، كسب و كارهاي مبتني بر فن آوري

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا حجازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ثريا قطبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.