پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۷۳۶ شناسه:
الميرا عربي دانشجو:
بررسي رابطه وضعيت بدني بالا تنه در بروز درد شانه ي ورزشكاران بالاي سر عنوان فارسي:
عنوان انگليسي:

مقدمه: مشكل شانه در ورزش‌هاي بالاي سر به‌طور عمده در ورزشكاران حرفه‌اي رايج مي‌باشد. بالانس عضلات در كمربند شانه‌اي براي ورزشكاران بالاي سر بسيار نياز مي‌باشد. به دليل تمرين شديد، شدت زياد و حركات تكراري ناشي از انجام وظايفي كه در رشته‌هاي بالاي سر صورت مي‌گيرد باعث به وجود آمدن مشكلات شانه‌اي مي‌شود(1).

هدف: هدف از تحقيق حاضر رابطه بين وضعيت بدني بالاتنه در بروز درد شانه‌ي ورزشكاران بالاي سر بررسي‌شده است.

روش تحقيق: 120 نفر از ورزشكاران زن نخبه رشته‌هاي واليبال، هندبال، سافتبال و شناگر با ميانگين سن 08/3 ± 22 سال، ميانگين قد 08/0 ± 71/1 سانتي‌متر و ميانگين وزن 67/8 ± 48/64 كيلوگرم بر اساس معيارهاي ورود و خروج از تحقيق انتخاب شدند. اين افراد در طول سه سال گذشته به‌صورت منظم و حداقل سه جلسه در هفته به فعاليت ورزشي رشته مربوطه پرداخته و سطح ورزشي آن‌ها در سطح تيم‌هاي باشگاهي بود. جمع‌آوري اطلاعات از طريق ابزار مقياس ديداري درد (vas) سنجيده شد. ارزيابي ناهنجاري كايفوز به‌وسيله خط كش منعطف و زاوياي سر به جلو، شانه گرد و شانه نابرابر از طريق عكس‌برداري صورت گرفت. يافته‌هاي تحقيق از طريق روش آماري رگرسيون تحليل شدند، تمامي اطلاعات آماري توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و در سطح معني‌داري 05/0 انجام گرفتند.

نتايج: نتايج تحقيق حاضر نشان داد شيوع درد شانه در ورزشكاران بالاي سر شيوع بالايي دارد؛ و همچنين مشخص شد زاويه ناهنجاري (كايفوز و شانه گرد) در بروز درد شانه‌ي ورزشكاران بالاي سر رابطه معنادار وجود دارد ولي بين زاويه سر به جلو و شانه نابرابر رابطه معناداري يافت نشد.

چکيده:

درد، وضعيت بدني، ورزشكاران بالاي سر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن مينونژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.