پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۲۷۳۲ شناسه:
مهناز مرشدزاده بافقي دانشجو:
تدوين مدل محاسبه ماليات بر درآمد شركت ها در اقتصاد تورمي ايران عنوان فارسي:
developing a Model for Calculating Corporate Income Tax in Inflationary Economy of Iran عنوان انگليسي:

در اين مطالعه قصد داريم رابطه بين ماليات بر درآمد شركت‌ها و تورم را (در شرايطي كه بهاي تاريخي در محاسبه ماليات شركت‌ها به كار مي‌رود) بررسي نموده و مدلي براي تعديل پيامدهاي مالياتي تورم ارائه دهيم كه مناسب شرايط ايران باشد. مبناي حسابداري مرسوم، بهاي تاريخي است، اما در دوره هاي تورمي سودمندي آن كاهش مي يابد. از آنجا كه كسور مالياتي از لحاظ تورم تعديل نمي‌شوند، در دوره‌هاي تورمي، استهلاك كمتر از واقع، بهاي تمام شده موجودي كالا نيز كمتر از واقع و سود بيشتر از واقع خواهد بود و درنتيجه مقدار ماليات هم تحريف خواهد شد. همچنين تورم مي تواند بر درآمد و هزينه بهره و سود و زيان اقلام پولي و سود نگهداري نيز تاثير بگذارد. از سوي ديگر، زمان شناسايي بدهي مالياتي و پرداخت آن در دوران تورم به گونه اي است كه منجر به كاهش ارزش پولي مي شود كه به دست دولت مي رسد. از آنجا كه تورم بالا در كشور به صورت دائمي وجود دارد، نمي‌توان تأثيرات آن بر ماليات بر درآمد را ناديده گرفت. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون هاي كمي، ميزان تحريف تورم در شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گرديد. نتايج نشان داد عدم تعديل كسور مالياتي بابت تورم، ماليات شركت هاي داراي موجودي كالا و دارايي ثابت زياد را افزايش داده، اما بخشي از اين افزايش توسط قابليت كسر هزينه بهره، جبران مي شود. سپس در بخش دوم پژوهش، با استفاده از روش مصاحبه و بر اساس تحليل تم هاي حاصل از گفتگو با متخصصان، عوامل ايجاد كننده تحريف ماليات بر درآمد مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسب براي رفع تحريف ها در قالب مدلي كه مناسب ايران باشد ارائه شده است.

چکيده:

بهاي تاريخي- ماليات بر درآمد - تورم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي ابراهيمي كردلر استاد مشاور:
دکتر عبدالرضا تالانه استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
تحقيقات حسابداري و حسابرسي دكتر غلامرضا كرمي- مهناز مرشدزاده بررسي اثر تورم بر ماليات بر درآمد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.