پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۷۲۹ شناسه:
قاسم خواجه دانشجو:
اثر فعاليتهاي بخش گردشگري بر ساير بخشهاي اقتصادي ايران عنوان فارسي:
The Effect of Activities of Tourism Sector on Other Economic Sectors of Iran عنوان انگليسي:

گردشگري به يكي از عوامل اصلي درآمدزايي و رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته تبديل شده است. گردشگري از طريق روش‌‎هاي مختلفي از جمله درآمدريالي و ارز خارجي،افزايش درآمدهاي مالياتي و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال بيشتر، به رشد اقتصادي كمك مي‌كند. هدف در اين پژوهش تعيين ميزان تاثير صنعت گردشگري در رشد اقتصادي كشور و ارتباط آن با ساير بخش هاي اقتصادي با استفاده از جدول داده –ستانده است.

در راستاي ضرورت تعيين نقش صنعت گردشگري در عصر حاضر و تلاش كشور ها براي رونق بخشيدن به اين صنعت، تاثير اين صنعت را بر رشد و توسعه اقتصاد با استفاده از جدول داده- ستانده بررسي مي شود.

در اين راستا براي بررسي ميزان تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي كشور و ديگر بخش هاي اقتصادي به نقش گردشگري در نظام توليدي ايران ، ضرايب فزاينده توليد، ضرايب فزاينده اشتغال، ضرايب فزاينده پيوندهاي پسين و پيشين توليد بخش هاي اقتصادي با بخش گردشگري خواهيم پرداخت.

چکيده:

گردشگري،رشد اقتصادي، جدول داده- ستانده، ضرايب فزاينده توليد، ضرايب فزاينده اشتغال، ضرايب فزاينده پيوندهاي پسين و پيشين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا آورويي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.