پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۸ دفاع:
۲۷۲۳ شناسه:
مهرناز شاه حسيني دانشجو:
بررسي ميزان تاثير هوشمند سازي شهر وفن آوري اينترنت اشيا بر صنعت گردشگري ( مورد مطالعه : جزيره كيش ) عنوان فارسي:
Investigating the Effect of making smart city and IOT ( Internet Of Things ) on Tourism Industry (Case Study: Kish Island) عنوان انگليسي:

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات جاي خود را در تمامي ابعاد زندگي بشر بازكرده است و به‌عنوان وسيله‌اي اصلي براي ارتباط بين انسان‌ها درآمده است. در دنياي امروز، داده‌هاي خام به‌تنهايي ارزش‌آفرين نيست. فن‌آوري اطلاعات با استفاده از ابزارهاي خود درزمينه هاي متنوع درگير در توسعه شهري مي‌تواند داده‌هاي خام را به شكل تجربيات و درس‌هاي آموخته و آماده تحليل در اختيار به‌كارگيرندگان آن قرار بدهد .

فضاي كسب‌وكار نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در حال بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد. يكي از زمينه‌هاي كسب كار كه از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌طور مؤثر استفاده كرده است صنعت گردشگري مي‌باشد. هنگاميكه سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر در حوزه فن‌آوري اينترنت اشيا و مقوله هوشمند سازي علاوه بر رفع نياز مشتريان بتواند مشتري خدمات دهنگان حوزه گردشگري را نيز افزايش دهد، سبب سودآوري بالا و باعث رونق صنعت گردشگري مي‌گردد .

در كشور ايران نيز به علت داشتن پتانسيل بالاي گردشگري اين مسئله مطرح مي‌باشد. در اين ميان، ازجمله مناطق مهم گردشگري ايران جزيره كيش است. به دليل اين اهميت، هدف پژوهش حاضر تاثير اينترنت اشيا بر گردشگري مي باشد. اين تحقيق از نظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است و از نظر روش در زمره تحقيقات توصيفي- پيمايشي قرار مي گيرد. جامعه‌ي آماري در اين تحقيق شامل كليه گردشگران حاضر جزيره درسال 1397 مي باشد نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران 384 نفر تعيين گرديد نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه 1- هوشمند سازي و استفاده از فن‌آوري اينترنت اشيا در هتل‌ها برافزايش ميزان گردشگري تاثير متوسط رو به بالا داشته است. 2-هوشمند سازي سيستم حمل‌ونقل برافزايش ميزان گردشگري تأثير متوسط رو به بالا داشته است 3-استفاده از فن‌آوري اينترنت اشيا در كنترل ترافيك برافزايش ميزان گردشگري تأثير متوسط رو به بالا داشته است4-هوشمند سازي و استفاده از فن‌آوري اينترنت اشيا در خدمات دهندگان حوزه گردشگري برافزايش ميزان اعتماد گردشگران تاثير متوسط رو به بالا داشته است. 5-هوشمند سازي و استفاده از فن‌آوري اينترنت اشيا در خدمات دهندگان حوزه گردشگري برافزايش ميزان امنيت گردشگران تأثير متوسط رو به بالا داشته است.

با توجه به موضوع موردنظر اين پژوهش انتظار مي‌رود اين تحقيق دريچه‌ي تازه‌اي رو به خدمات دهندگان و متوليان گردشگري بازنمايد تا نسبت به تحولات سريع دنياي مجازي و مزيت‌هاي بالقوه‌ي آن هشيار گردند و با اطمينان خاطر در اين مقوله سرمايه‌گذاري نمايند.

چکيده:

اينترنت اشيا، گردشگري ، گردشگران ،جزيره كيش- شهر هوشمند - هوشمند سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.