پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۷۱۸ شناسه:
سميه قاسمي مورودي دانشجو:
مقايسه ويژگي هاي هيجاني شخصيت، مشكلات روانشناختي ، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سازگاري زناشويي در زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي عنوان فارسي:
Emotional Charactristics Of Personality, Cognitive Problems, Emotional Regulation Strategies and Marital Adjustment: A Comparative Study in Women With High and Low Fear of Infidility عنوان انگليسي:

زمينه و هدف:يكي از آسيب هاي زندگي زناشويي، خيانت زناشويي مي باشد كه مهم ترين عامل تهديد كننده عملكرد، ثبات و تداوم روابط زناشويي مي باشد .خيانت يك مسئله پيچيده و رو به گسترش در جوامع امروزي است كه پيامد هاي ناگواري در زندگي زناشويي افراد به همراه دارد. زنان به دليل شرايط زيستي و ويژگي هاي منحصر به فرد خود، از لحاظ هيجاني آسيب پذيري بيشتري دارند. تجربه هاي هيجاني شديد مانند خيانت و ترس از خيانت مي تواند بر تمامي حيطه هاي عملكردي در بعد درون فردي و بين فردي آنها تأثير بگذارد. و موجب بروز اختلال در عملكرد دروني و به طور طبيعي اختلال در عملكرد بيروني و اجتماعي آنها گردد. مشكلات در تنظيم هيجان، پيامدهاي رفتاري و شناختي براي زنان به دنبال دارد.پژوهش حاضر با هدف مقايسه ويژگي هاي هيجاني شخصيت و مشكلات روانشناختي و راهبرد هاي تنظيم شناختي هيجان و سازگاري زناشويي در زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي صورت گرفت.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كاربردي،به لحاظ روش از نوع تحقيقات علي مقايسه اي مي باشد. جامعه آن را كليه زنان متأهل شهر كرج تشكيل مي دهند كه از ميان آنها زناني كه بدليل مشكلات زناشويي به مراكز مشاوره مراجعه كرده اند به روش در دسترس89 زن با توجه به معيار‌هاي ورود و خروج و پس از اخذ رضايت انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عملكرد شناختي مونترال،پرسشنامه ويژگي هاي هيجاني شخصيت كلونينجر، پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان(ERQ)، مقياس سازگاري زناشويي(DASS) و مقياس ارزيابي محقق ساخته 9 درجه اي ترس از خيانت بود. داده ها از طريق نرم افزار SPSS21 و روش تحليل عاملي وبا استفاده از آزمون t مستقل و آزمون ناپارامتري من ويتني تحليل شد.

يافته ها: با توجه به مقدار سطح معناداري كمتر از 0.05 و رد شدن فرض صفر، بين ويژگي هاي هيجاني شخصيت، ميزان راهبرد ارزيابي مجدد و ميزان سازگاري زناشويي زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي تفاوت معنادار ديده شد. با توجه به مقدار سطح معناداري بيشتر از 0.05 و پذيرفته شدن فرض صفر، بين عملكرد شناختي و ميزان راهبرد بازداري هيجاني در زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي تفاوت معناداري ديده نشد. همچنين ميانگين ويژگي هاي هيجاني و راهبرد ارزيابي مجدد و سازگاري زناشويي در زنان با ترس كم بيشتر از ميانگين اين ويژگي ها در زنان با ترس زياد بود.بحث و نتيجه گيري: ويژگي هاي هيجاني شخصيت، راهبردهاي تنظيم هيجان و سازگاري زناشويي در ترس زنان از خيانت زناشويي مؤثر است. زناني كه عليرغم شواهد و علائم بيروني ترس از خيانت زناشويي، از راهبرد ارزيابي مجدد در مديريت هيجاناتشان استفاده مي كنند و از سازگاري زناشويي بهينه اي در رابطه با همسر خود برخوردار هستند، ترس و نگراني كمتري در اين زمينه تجربه مي كنند و از بهداشت رواني مناسبي برخوردار مي باشند. با توجه به تابو بودن مسئله خيانت زناشويي،زناني كه ويژگي هيجاني آسيب گريزي دارند، از اينكه ديگران متوجه ترسشان شوند احساس شرم و خجالت مي كنند، بهمين دليل براي پيشگيري از احساس شرم، ترس خود را كمتر عنوان مي كنند. اضطراب و ترس اين زنان به حدي نيست كه روي عملكرد شناختي، حافظه، توجه و تمركزشان تاثيري داشته باشد.

چکيده:

ويژگي هاي شخصيت، مشكلات روانشناختي، راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، سازگاري زناشويي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.