پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۱۴ شناسه:
زهرا قلندرزاده دانشجو:
نقش واسطه اي خود تنظيمي، تنظيم هيجان و مشكلات روانشناختي در رابطه بين انواع خشونت هاي خانوادگي و عملكرد هاي شناختي در زنان قرباني خشونت عنوان فارسي:
The mediating role of self regulation, emotion regulation and psychological problems in the relationship between types of domestic violence and cognitive functioning in women victim of violence عنوان انگليسي:

خلاصه:

بي‌توجهي به سلامت زنان و اعمال خشونت خانگي عليه آنان مي‌تواند سبب پيدايش انواع بيماري‌هاي رواني و حتي جسماني گردد كه اين امر تهديدي عليه سلامت اعضاي خانواده است. زنان نسبت به اعضاي ديگر خانواده بيش‌تر در معرض خشونت، به خصوص خشونت مردان هستند. مهمترين آسيبي كه خشونت خانوادگي به همراه دارد ايجاد اختلال در عملكرد شناختي زنان قرباني خشونت است.

خشونت خانوادگي به عنوان يك عامل استرس زاي محيطي مي‌تواند عملكردهاي شناختي را تحت تاثير قرار دهد، بنابراين بررسي عملكردهاي شناختي در زنان آسيب ديده از خشونت هاي خانوادگي داراي اهميت است.

تاثير خشونت بر عملكردهاي شناختي از طريق ساير متغيرهاي روانشناختي مختلفي ممكن است رخ دهد. رهايي از موقعيت خشونت پذيري براي زنان قرباني خشونت خانگي وابستگي كيفيت عملكرد شناختي آنها دارد. از اين رو در پژوهش حاضر، نقش واسطه‌اي تنظيم هيجان، خودتنظيمي و مشكلات روانشناختي در رابطه بين تجربه انواع خشونت هاي خانوادگي و عملكردهاي شناختي مورد بررسي قرار گرفته است.

پژوهش حاضر از نوع بنيادي است. با توجه به بررسي روابط بين متغيرهاي پژوهش در يك نمونه از زنان قرباني خشونت خانوادگي، طرح پژوهش از نوع توصيفي-همبستگي به شمار مي رود كه رابطه بين متغيرها بر حسب اهداف پژوهش تحليل مي گردد.

جامعه تحقيق شامل زنان قرباني خشونت مراجعه كننده به واحدهاي مختلف پزشكي قانوني شهر تهران مي باشند. نمونه پژوهش 200 نفر از مراجعه‌كنندگان زن به اين مراكز بوده اند كه به شيوه هدفمند با توجه به معيارهاي ورود و خروج و پس از اخذ رضايت بيماران انتخاب شده اند. ابزار سنجش متغيرهاي پژوهش عبارت از پرسشنامه هاي تنظيم هيجاني گراس و جان (۲۰۰۳)، فرم كوتاه پرسشنامه خودتنظيمي ميلر و براون (۱۹۹۹)(SSRQ) ، پرسشنامه افسردگي، اضطراب و استرس داس (۱۹۹۵)(DASS-21) ، پرسشنامه خشونت خانوادگي پور نقاش تهراني (۱۳۸۳) و مقياس ارزيابي شناختي مونترال(MONTREAL) (۲۰۰۵) بوده است. جمع آوري اطلاعات با دقت انجام شده است.

نتايج بدست آمده توسط نرم افزارهاي SPSS و LISREL تحليل شده اند. مدل مفهومي پيشنهادي پژوهش با انجام تحليلهاي مختلف آماري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه خشونت خانگي بر عملكردهاي شناختي توسط متغيرهاي واسطه اي خود تنظيمي، تنظيم هيجان و مشكلات روانشناختي (افسردگي و اضطراب) تاثيرگذار است. با توجه به مقادير شاخصهاي برازش از قبيل RMSEA، RMR، GFI و ... مدل مفهومي پيشنهادي برازش يافت.

چکيده:

خشونت خانگي، زنان، عملكرد شناختي، خودتنظيمي، تنظيم هيجان، افسردگي و اضطراب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حجت الله فراهاني استاد مشاور:
دکتر سيد مهدي صابري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.