پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۰ دفاع:
۲۶۸۸ شناسه:
محسن ژيرافر دانشجو:
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي آلژينات- نانوسلولز عنوان فارسي:
Preparation and investigation properties of alginate / nano-cellulose nanocomposites عنوان انگليسي:

در دهه آخر قرن بيستم زمينه جديدي تحت عنوان نانوكامپوزيت وراد عرصه علم و فناوري كامپوزيت ها شد.به دليل تغيير در تركيب و ساختار مواد در مقياس نانومتري و ارائه خواص ويژه و بي نظير نسبت به مواد كامپوزيتي در مقياس هاي متداول در ده سال اخير پيشرفت قابل توجهي در اين مزينه صورت گرفته استو فناوري هاي پيشرفته اي در ساخت ذرات نانومتري ارائه شده است كه شاهراه بزرگي را براي توليد مواد نانوكامپوزيت جديد با خواص ويژه باز كرده است. مقوله نانوكامپوزيت ها شامل مطالعه مواد چند فازي است كه حداقل يكي از مواد تشكيل دهنده ي فازهاي آن داراي يك بعد كمتر از 100 نانومتر باشد.نكته مفيد در مورد نانوكامپوزيت ها فعاليتهاي چندگانه سطحي آن ها و امكان ايجاد تلفيقي كم نظير از خواصي است كه در موارد متعارف دست نيافتني مي باشد. نانو بيو كامپوزيت تركيبي از يك ماده اصلي زيست تخريب پذير است كه با يك پر كننده نانو تقويت شده است. در دهه هاي اخير استفاده از مواد پليمري باعث ايجاد زباله بسيار زياد از آنها شده است كه در طبيعت تجزيه نمي شوند. اين مشكل با افزايش جمعيت روند رو به رشدي خواهد داشت. بنابراين استفاده از بيو مواد ضروري است. حال اگر با مواد نانو به صورت كامپوزيت درآيند خواص بهتري شيميايي و مكانيكي خواهند داشت. يعني از نظر مكانيكي مستحكم تر مي شوند و از لحاظ شيميايي ويژگي جديد مانند نگهداري طولاني مدت غذا ها را خواهند داشت.

نانوكامپوزيت ها مواد مركبي هستند كه حداقل يكي از اجزاي تشكيل دهنده ي آنها داراي ابعادي در محدوده نانومتري nm 100-1 باشد.در واقع اين تركيبات متشكل از ذراتي در مقياس نانو مي باشند كه در يك ماتريس پراكنده شده اند.نانوكامپوزيت ها را ميتوان ساختارهاي جامدي در نظر گرفت كه داراي فواصل تكراري در ابعاد نانومتري بين فازهاي محتلف به وجودآورنده تركيب خود است

چکيده:

نانوكامپوزيتهاي آلژينات نانوسلولز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
دکتر ناصر قايمي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.