پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۶۸۶ شناسه:
نرگس كرباسچيان دانشجو:
تاثير مصرف كوتاه مدت و ۱۴ روزه ي مكمل كوآنزيم Q۱۰بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و عملكرد هوازي و بي هوازي دختران جوان فعال عنوان فارسي:
comparision of the effect of short- term and 14day supplemention of coenzyme Q10 on antioxidant indices and aerobic and anaerobic exercise performance in active young girls عنوان انگليسي:

با توجه به نوع،شدت و مدت فعاليت بدني طيف وسيعي از تغييرات در فرد ايجاد مي شود. فعاليت بدني با شدت زياد باعث افزايش تويد راديكال هاي آزاد ،آسيب به بافت هاي بدن ،توليد هورمون هاي استرس زا و تغيير در ماكروفاژها و لنفوسيت ها ميشود.علاوه بر ورزش هاي استقامتي تمرين هاي مقاومتي نيز ممكن است توليد راديكال هاي آزاد را افزايش دهند.نتايج تحقيقات حاكي از آن است كه ممكن است مكمل كو آنزيم Q۱۰پاسخ هاي آنتي اكسيداني متفاوتي را با توجه به نوع و مدت و شدت تمرين ايجاد كند.

به دليل كمبود مطالعات جامع در زمينه ي مكمل ياري با Q۱۰اين سوال مطرح است كه آيا مكمل ياري كوتاه مدت و بلند مدت ميتواند با افزايش ظرفيت ضد اكسايشي از بروز آسيب هاي ناشي از تمرينات بكاهد و يا دست كم باعث كاهش اثرات نامطلوب فشار اكسايشي و شاخص هاي آن شود؟

چکيده:

كو آنزيم q۱۰، سوپر اكسيد دسيموتاز(SOD)،كاتالاز (CAT)،گلوتاتيون پر اكسيداز(GPX) ،آزمون بروس(Bruce test)،آزمون وينگيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پريسا پورنعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر رواسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.