پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۶۲ شناسه:
زبيده سورتيچي دانشجو:
شخصيت‎هاي تاريخي، گفتمان غالب و مغلوب و تعامل آن با قدرت در ابومسلم‎نامه طرسوسي با رويكرد تاريخ‎گرايي نو عنوان فارسي:
Historical characters, dominant and defeated discourse, and its interaction with power in Abu Moslem's Letter of Tarsus with the New Historical Approach عنوان انگليسي:

تاريخ‎گرايي نو به عنوان رويكردي جديد در مطالعات ادبي در دهه 1980 شكل گرفت. اين رويكرد در تلاش است تا با برداشتن مرز ميان تاريخ و ادبيات ارتباط آن را از دريچه ديگري بنگرد. به تعبير ديگر در تعامل تاريخ و ادبيات ديگر يكي پيش زمينه و ديگري پس زمينه نيست. در اين رهيافت متن به عنوان گفتماني در ارتباط با ديگر گفتمان‎ها واكاويده مي‎شود و بر اثرپذيري متن از واقعيات فرهنگي و اجتماعي عصر پيدايش آن تاكيد دارد. از نظر آنان يك متن ادبي در بافت زماني و مكاني خود در تعامل و تبادل مستمر با ديگر اجزاي شبكه‎اي از عرف‎ها، باورها، ارتباطات قدرت، رسوم و محصولات است.

پژوهش پيش رو ابومسلم‎نامه را با رويكرد تاريخ گرايي نو بررسي مي‎كند. نگارنده در اين پژوهش بر آن است كه ابومسلم‎نامه محصول فرهنگي است. از اين رو اين متن با توجه به واقعيات فرهنگي و اجتماعي عصر، واكاوي و گفتمان‎هاي موجود در آن تبيين مي‌شود. طي بررسي‏هاي انجام‎شده در متن ابومسلم نامه با رويكرد تاريخ گرايي نو مشخص شد كه افق ذهني راوي هم قلمرو انديشه مخاطب را جهت مي دهد و هم تحت تاثير شرايط جامعه است. توده‎گرايي و بازتاب گفتمان‎هاي اعتقادي، مذهبي، فرهنگي، سياسي و عاطفي مربوط به اين قشر هويتي ويژه براي اين اثر پديد آورده است. توصيف شخصيت‎ها بر اساس موقعيت اقتصادي، سياسي، مذهبي، اجتماعي، ملّيت، وضعيت تاهل، مشخصات فردي (جسماني و رواني) صورت گرفته است. گزاره‎هاي گفتاري شخصيت‎هاي داستان در ميدان گفتماني شيعه و سني (امامت و خلافت) عمل مي‎كند. گفتمان‎هاي شيعه و سني در تخاصم گفتماني با يكديگرند. هر يك از گفتما‎ن‎ها براي تحميل معاني مورد نظر خود بر مردم و ايجاد مانع براي پذيرش گفتمان رقيب در نزد مردم شگردهاي مختلفي را در پيش گرفتند. نحوۀ نقش‎آفريني زنان، عياران و صوفيان، مولفه‎هاي دين عاميانه نظير انديشۀ تقديرگرايي، پاسداشت و خوارداشت عناصر اسطوره‎اي و ملي و شيوه‎هاي مقاومت و تنبيه و مجازات از ديگر مقوله‎هاي است كه در اين پيكار گفتماني مطرح شده است.

چکيده:

ابومسلم‎خراساني، ابومسلم‎نامه، ابوطاهر طرسوسي، تاريخ‎گرايي نو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روح اله هادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمصطفي موسوي راد استاد مشاور:
دکتر حسن حضرتي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۷ فرهنگ و ادبيات عامه دانشگاه تربيت مدرس زبيده سورتيچي روح اله هادي تقدير گرايي و تعامل آن با قدرت در ابومسلم نامه طرسوسي با رويكرد تاريخ گرايي نو داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.