پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۵۳ شناسه:
فريده عظيم فر دانشجو:
مطالعه كاتاليزورهاي جديد متالوسن بر روي مواد نانومتخلخل براي پليمريزاسيون اتيلن عنوان فارسي:
study of new metallocene catalysts on the nanoporous materials for ethylene polymerization عنوان انگليسي:

كمپلكس (ترشيوبوتيل‌آميدو)(دي‌متيل‌)(تترامتيل‌سيكلوپنتادي‌انيل)‌سيلان‌تيتانيوم‌دي‌كلرايد از خانواده كاتاليزور-هاي متالوسن CGC (Constrain Geometry Catalyst) از ماده اوليه متيل‌اتيل‌كتون با بازده مناسب و خلوص بالا سنتز گرديد. در مرحله اول سنتز ابتدا متيل‌اتيل‌كتون با پارافرمالدهيد در مجاورت پاراتولوئن-سولفونيك‌اسيد به متيل‌ايزوپروپنيل‌كتون تبديل مي‌شود. سپس بوتنيل برومايد با ليتيم واكنش داده و به متيل-ايزوپروپنيل‌كتون اضافه مي‌شود و محصول 2-3و4 تري‌متيل‌1و4هگزادي‌ان‌3-ال را مي‌دهد. به الكل تهيه شده امبرليست-15 اضافه شده و محصول 1و2و3و4 تترامتيل‌سيكلوپنتادي‌ان را مي‌دهد. در مرحله بعد ابتدا بوتيل‌ليتيم و سپس دي‌متيل‌دي‌كلروسيلان اضافه مي‌شود و محصول (كلرو)(دي‌متيل)(تترامتيل‌سيكلوپنتادي-انيل) سيلان را مي‌دهد. به محصول، ترشيوبوتيل‌آمين در تتراهيدروفوران اضافه شده و تشكيل (ترشيو-بوتيل-آمينو)(دي‌متيل)(تترامتيل‌سيكلوپنتادي‌انيل)سيلان مي‌دهد. در مرحله آخر ابتدا بوتيل‌ليتيم و سپس TiCl3(THF)3 به آن اضافه شده و پس از مدتي نيز كلريد نقره اضافه مي‌گردد. محصول نهايي (ترشيو-بوتيل-آميدو)(دي‌متيل)(تترامتيل‌سيكلوپنتادي‌انيل)سيلان حاصل مي‌گردد. سه نوع پايه سيليكا با مساحت سطح بين m2/g 500 -200، حجم حفرات بينml/g 1/1-7/0 و ميانگين قطر ذراتA° 150-60 مورد استفاده قرار گرفت. پايه‌ها قبل از استفاده در دماهاي 350 و 600 درجه سانتيگراد كلسينه شدند. سطح سيليكاي كلسينه شده ابتدا با متيل آلومينوكسان اصلاح گرديد و سپس كمپلكس سنتز شده بر روي سيليكاي اصلاح شده قرار گرفت. دو پارامتر زمان و دما در سنتز كاتاليست مورد بررسي قرار گرفت. پليمريزاسيون اتيلن با كاتاليست سنتز شده انجام شد. از كوكاتاليست متيل آلومينوكسان براي پليمريزاسيون استفاده شد. دما و نسبت آلومينيم به تيتانيوم در پليمريزاسيون بررسي شد. همچنين خاصيت فتوكاتاليستي كاتاليست مذكور مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه كاتاليست سنتز شده قابليت فتوكاتاليستي بالاتري حتي نسبت به تيتانيوم‌دي‌اكسيد دارد.

چکيده:

پلي اتيلن- متالوسن- پايه سيليكا- متيل آلومينوكسان- پليمريزاسيون- فتوكاتاليست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمهدي قافله باشي استاد مشاور:
دکتر مجيد دفتري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.