پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۶۵۱ شناسه:
سمانه بهبود دانشجو:
مديريت محدوديت‌‌هاي مالي و هزينه هاي نمايندگي براي كاهش عدم كارآيي سرمايه‌گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Managing financial constraints and agency costs to minimize investment inefficiencyin the iran market عنوان انگليسي:

هدف‌ اصلي اين تحقيق، بررسي اثر مديريت محدوديت‌‌هاي مالي و هزينه هاي نمايندگي بر كارآيي سرمايه‌گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري اين تحقيق پس از اعمال برخي محدوديت‌هاي موجود در اين پژوهش، شامل 178 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388 تا 1395 مي‌باشد. براي آزمون فرضيه‌هاي‌ تحقيق از رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، بين مديريت محدوديت مالي و عدم كارايي سرمايه‌گذاري رابطه منفي وجود دارد. به عبارتي، مديريت محدوديت مالي، عدم كارايي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. نتايج پژوهش نشان داد كه شركتهاي با محدوديت‌ مالي بالاتر، حساسيت بالاتري به سرمايه‌گذاري كمتر از حد از دارند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين هزينه‌هاي نمايندگي و عدم كارايي سرمايه‌گذاري هيچ رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين، شواهد پژوهش هيچ رابطه معناداري بين شركتهاي با هزينه‌هاي نمايندگي بالاتر و سرمايه‌گذاري بيش از حد وجود ندارد.

چکيده:

محدوديت مالي -هزينه نمايندگي -عدم كارايي سرمايه گذاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.