پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۶۴۵ شناسه:
منصوره سادات فاطمي صدر دانشجو:
‏ بررسي وضعيت هوش سازماني از ديدگاه مديران، معاونين و كارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي هوش سازماني در آن مناطق عنوان فارسي:
Investigating the Status of Organizational Intelligence from the perspective of directors, assistants and experts of education departments of Tehran city and presenting strategies for promoting Organizational Intelligence عنوان انگليسي:

نظام آموزش و پرورش به عنوان يكي از زيربنايي‌ترين سيستم‌هاي اجتماعي با نقشي بي‌بديل در ابعاد گوناگون توسعه پايدار، به علت ورود روش‌هاي نوين و فن‌آوري‌هاي مدرن به طور بالقوه با محيطي پويا مواجه است و تهديدهاي محيطي (همچون آموزش در خانه، آموزش مجازي و...) از هر سو حيات و بقاي اين نظام را به خطر مي‌اندازد؛ از اين‌رو، نظام‌هاي آموزشي به‌طور عام و سازمان آموزش و پرورش به‌طورخاص، بايد جايگاه فعلي خود را بشناسد، نقاط ضعف و قوت خود را دقيقاً تحليل كند و با تكيه بر نقاط قوت از فرصت‌هاي پيش‌رو استفاده نموده و خود را براي مقابله با تهديدها آماده سازد. يكي از ابزارهاي تحقق اين امر، بهره‌گيري از مؤلفه-هاي هوش‌سازماني است. بر اين اساس هدف اين پژوهش بررسي وضعيت هوش‌سازماني در ميان كاركنان ادارات آموزش‌و‌پروش مناطق نوزده‌گانه شهر تهران و پيشنهاد راهكارهايي براي ارتقاي هوش‌سازماني است. روش اين پژوهش به‌منظور تعيين وضعيت هوش‌سازماني، پيمايشي و به‌منظور ارائه راهكارهاي ارتقاي هوش-سازماني دلفي است. به‌منظور اجراي اين پژوهش 312 نفر از كاركنان آموزش‌و‌پرورش شهر تهران (14مدير،39 معاون و 259 كارشناس و كارشناس‌مسئول) از طريق نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب و به مقياس هوش سازماني آلبرشت پاسخ دادند. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است به‌طور كلي ميانگين هوش-سازماني درميان كاركنان ادارات آموزش‌وپرورش مناطق شهر تهران در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. بر اين اساس درميان شركت‌كنندگان در پژوهش، مديران، بيشترين ميزان هوش‌سازماني و كارشناسان كمترين ميزان هوش‌سازماني را نشان مي‌دهند. اين يافته در اغلب مولفه‌هاي مقياس هوش سازماني آلبرشت ديده مي‌شود. علاوه بر اين يافته‌هاي حاصل از روش دلفي منجر به استخراج راهكارهاي ارتقاي هوش‌سازماني گشته در قسمت پيشنهادهاي كاربردي پژوهش به تفضيل مورد بحث قرارگرفته است.

چکيده:

هوش سازماني، آموزش و پرورش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعلي نقي خرازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس بازرگان هرندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.