پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ در دانشكده مديريت دانشگاه تهران- ساختمان امام رضا اتاق 301 دفاع:
۲۶۴۰ شناسه:
سيده فروزان جواهري شلماني دانشجو:
ارائه الگو همراستايي تدوين و كنترل استراتژيك ( صنعت پتروشيمي) عنوان فارسي:
Providing a pattern of alignment between corporate strategy and control Case study: Jam Petrochemical Company عنوان انگليسي:

هم‌راستايي، ضرورت و جوهره‌ي مديريت است، حالت بهينه‌اي است كه در آن استراتژي‌ها، ساختار، فرهنگ، رفتار-سازماني و فرآيندهاي كاري كليدي و استراتژيك در راستاي تحقق سود، منافع و رشد داراي جهت‌گيري همسو هستند و مي‌توانند گامي موثر در تحقق اهداف شركت‌ها باشند. هرچه سازمان بزرگتر باشد، كنترل كردن آن و برقراري هم-راستايي نيز در آن پيچيده‌تر به نظر مي‌رسد. از سويي ديگر به توجه به شرائط استراتژيكي شركت‌هاي پتروشيمي در اقتصاد ايران شناسائي الگوهاي هم‌راستايي تدوين و كنترل استراتژيك از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.

هدف اين پژوهش، ارائه الگوي هم‌راستايي تدوين و كنترل استراتژيك در شركت‌هاي پتروشيمي انتخابي است. به همين منظور با استفاده از روش تحقيق مطالعه موردي، ابتدا از روش غيراحتمالي در دسترس(آسان) به انتخاب نمونه‌ها پرداخته شده است. از اين‌رو، پنج شركت مادر تخصصي صنعت پتروشيمي مستقر در تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه عميق با 15 نفر از افراد مطلع از چگونگي برقراري هم‌راستايي تدوين و كنترل استراتژيك در شركت-هاي انتخاب شده به جمع‌آوري اطلاعات موردنياز پرداخته شد. البته مشاهده و بررسي اسناد و مدارك نيز در كنار مصاحبه به عنوان روش‌هاي تكميلي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تحليل داده‌ها نيز با روش تحليل مضمون( تحليل تم) و در سه مرحله انجام شده است. مرحله كدگذاري(استخراج نكات كليدي از مصاحبه‌ها و دادن كد به هر يك از آن‌ها)، مرحله تم پردازي(تركيب و تبديل كدهاي مشابه به يك تم) و مرحله تدوين تئوري( تركيب و تبديل تم‌ها با هم و تبديل به يك تئوري).

با توجه به بررسي الگوهاي هم‌راستايي در 5 شركت مورد بررسي در پژوهش حاضر و پس از مقايسه و تحليل الگوهاي هم‌راستايي تدوين و كنترل استراتژيك شركت‌هاي مورد مطالعه و الگوهاي موجود در مباني نظري، دو الگو براي سبك كنترل استراتژيك و كنترل مالي ارائه شده‌است. سپس الگوهاي به دست آمده حاصل از مقايسه الگوهاي هم‌راستايي 3 شركت با سبك كنترل استراتژيك و 2 شركت با سبك كنترل مالي با چارچوب نظري پژوهش مقايسه و تحليل شد. همچنين محدوديت‌هاي پژوهش و در نهايت پيشنهادهاي آتي ارائه شده است.

چکيده:

هم‌راستايي، كنترل استراتژيك، تدوين استراتژيك، شركت مادرتخصصي، مطالعه چندموردي، تحليل مضمون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
دکتر علي رستمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۲۷۳-۳۰۲ ۱۱(۲) فصلنامه مديريت صنعتي محمدعلي شاه حسيني - سيده فروزان جواهري شلماني- طهمورث حسنقلي پور- علي رستمي ارزيابي و مقايسه شاخصهاي كليدي عملكرد توسعه پايدار در صنعت پتروشيمي با استفاده از SMAA و smaa-s داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.