پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۳۱ شناسه:
مريم كريمي دانشجو:
باز طراحي ميدان وليعصر مبتني بر مفهوم "حق بر شهر" عنوان فارسي:
Redesign of Valiasr Plaza based on the concept of right to the city. عنوان انگليسي:

رشد شتابان شهرنشيني طي چند دهه‌ي اخير كه با مشكلات و بحران‌هاي مختلف همراه بوده است. برآن شد تا صاحب نظران شهر را، پديده‌اي صرفا كالبدي نبينند بلكه آن را به عنوان پديده‌اي زنده كه همواره، در حال رشد و تغيير است مطالعه نمايند. از همين رو موضوعات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي شهر از اهميت به سزاي برخوردارشده است. يكي از موضوعاتي كه در سال هاي اخير به طور گسترده در ارتباط با شهر مطرح شده مفهوم حق بر شهراست.

چکيده:

طراحي شهري‌ حق برشهر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.