پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۶۰۶ شناسه:
علي دهقاني دانشجو:
طراحي مركز فرهنگ و هنرهاي معاصر: با رويكرد عرضي عنوان فارسي:
Design Center for Contemporary Art and Culture عنوان انگليسي:

محيط ما محصول فرآيند هاي متنوعي است كه خود اين فرآيندها به طرق پيچيده اي با يك ديگر در ارتباط اند. شهرها ديگر بر اساس يك فرهنگ واحد قابل تعريف و شناسايي نيستند. شهرها فضاهايي خواهند شد كه تعدد و كثرت فرهنگ ها و فرم هاي متعدد بر گرفته از فرهنگ ها باهم همراه شده و به هم پيوند مي خورند؛ جايي كه همواره فرهنگ ها و هويت ها به وجود مي آيند. دوراني كه مي توان آن را حاصل پيوند و هم نشيني فرهنگ ها و هويت ها دانست. از اين پس ديگر فرهنگ به عنوان مجموعه اي از ارزش هاي همگاني يا آيين هاي قراردادي كه بر اساس عادات شكل گرفته و به توافق عموم اعتبار يافته است، تلقي نخواهد شد. شهرها از طريق دو مشخصه تفاوت و كثرت شناخته مي شوند و چنين پيچيدگي اي بي سابقه است. تعدد و كثرت فرهنگ ها و فرم هاي متعدد در كلان شهر هاي مثل تهران باعث به وجود آوردن شكل جديدي از پيوند ميان فرهنگ ها و هويت ها شده است. معماري براي پيوند با فرهنگ به راه كارهايي نياز دارد و براي دست يابي به اين هدف به طور مداوم از كليه نيروهايي كه به جامعه شكل مي دهند به عنوان ابزار مورد نيازش استفاده مي كند. بنابراين موجوديت معماري يك موجوديت مركب و متشكل از عناصر قابل رويت و غير قابل رويت مي باشد. پيشرفت در معماري، به كمك مفاهيم جديدي صورت مي گيرد كه از طريق آن ها، ارتباط خود را با اين عناصر برقرار مي سازد. سپس خود را به صورت مصنوعات و جلوه هاي جديد زيباشناختي مطرح مي كند. همين جلوه گري هاي جديد است كه به ما اجازه مي دهد به طور مستمر با شيوه هايي جديد با شهرها در ارتباط باشيم. در غياب يك زبان مشترك يا نظام واحد براي ايجاد تفاهم، نوع ارتباطاتي كه به وسيله مكتب پست مدرنيسم پيشنهاد مي شد به هيچ وجه نمي توانست براي توده مردم قابل قبول باشد. نمادهاي موروثي به ناچار به دوران يا زمينه هاي خاصي از فرهنگ جامعه متكي مي مانند و تاب تحمل تغيير شرايط جامعه را ندارند. اگر معماري بخواهد با فرهنگ هم سو بماند، بايد به دنبال راه كارهايي باشد تا به وسيله آن فرهنگ جامعه بتواند به طور مداوم تصاوير و مفاهيم جديدي توليد كند؛ نه آنكه تصاوير و مفاهيم موجود را مجددا به جريان اندازد.

بر خلاف تفسيير نماديني كه مكتب پست مدرنيسم از فرهنگ ارائه مي دهد، اقتضاي طبيعت پوياي فرهنگ آن است كه بناها مرتبا جايگاه خود را بازتعريف كرده و نوعي هم آهنگي دروني براي خود به وجود آورند. دقيقا از طريق همين نظام هاي دروني است كه معماري توانايي تعامل متناسب با فرهنگ را پيدا مي كند و مي تواند نظام ارزيابي ويره خود را بسازد. بنابراين اين نوع نظام ها مربوط به بيان خالص هنري معماري و امري مستقل از فرهنگ نيستند. نكته اصلي در اينجا اصولا خالص بودن نيست بلكه منسجم و متناسيب بودن اسيت. هدف آنها قط ارتباط با فرهنگ نيسيت بلكه آميخته شدن با فرهنگ است. لويز ساليوان بر نياز به اين هم خواني و سازمند بودن در بيان هنري بناها تاكيد دارد.

در اين پروهش رويكرد عرضي در توليد فرم ارائه مي شود. در يك سيستم عرضي، واحد سازنده علل و مسايل متعددي را در يك كل پيچيده و چند بعدي يك كل بي شكل به جاي تاكيد بر شكلي ثابت براي كل گرد هم مي آورد و اين مسئله بدين معني است كه روش به كار رفته در تركيب عناصر گوناگون به سيستمي از پيش تعيين شده متكي نيست، بلكه مختص به عناصر آن است.

طبيعت بي شكل واحد سازنده به اين معني است كه هيچ فرم ثابتي را نمي توان براي آن متصور شد، به جز چيزي كه در هندسه ي اصلي آن وجود دارد، كه آن نيز قطعي نيست؛ به عنوان مثال ظرفيت هاي مختلف تحمل بار، نحوه چيدمان و آرايش سازنده را (كه است) براي پاسخگويي به عوامل خارجي نظير ملزومات فيزيكي سايت، اقليم، مصالح وتكنولري محلي، مسائل »تكرار و تغيير«همان اقتصادي و يا خواسته هاي طرح، تعيين مي كند. هم چنين هندسه اصلي واحد سازنده، جلوه هاي بصري خاصي را در فرم ساخته شده ايجاد خواهد كرد كه براي تمامي فرم هاي توليد شده، خصوصيتي ثابت مي شود. از آن جا كه واحد سازنده داراي هندسه ثابتي نيست و قابليت تطبيق پذيري دارد، مي تواند در حين تكرار تغيير يافته و يا حتي هنگام پيوند و تركيب با ديگر واحدهاي سازنده، به فرم هايي خلاقانه و غير قابل پيش بيني تبديل شود. اين فرم ها با وجود اين كه از لحاظ زماني و فضايي تعريف شده هستند، داراي قابليت پاسخ گويي به نيازهاي خارجي نيز مي باشند.

چکيده:

سيستم عرضي، فرم، فرهنگ، پست مدرن، فرم هاي خلاقانه، توليد فرم، طبيعت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.