پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱ دفاع:
۲۵۹۹ شناسه:
فاطمه هوشمندميرحسيني دانشجو:
سياست جنايي ايران در قبال گرايش هاي مجرمانه‌ي دختران بزهكار (مطالعه‌ي‌‌‌ موردي كانون اصلاح و تربيت تهران) عنوان فارسي:
Iran's criminal policy regarding the crime of juvenile girls عنوان انگليسي:

در هر كشور، پيشگيري از وقوع جرم، محور سياست جنايي مدبرانه محسوب مي‌شود. اقتضائات شخصيت دختران ايجاب مي‌كند كه سياست جنايي مقابله با بزهكاري آنان متمايز از ديگر بزهكاران باشد و به تناسب شرايط و روحيات ايشان سازماندهي شود. بزهكاري دختران ويژگي‌هايي دارد كه آن را از ساير بزهكاري‌ها متمايز مي‌سازد. از جمله متحول بودن شخصيت در دوران بلوغ، ابعاد روان‌شناسي، اشكال جرايم ارتكابي و نحوه‌ي شركت در ارتكاب جرم. براي پيشگيري از بزهكاري دختران و گرايش به آن، ابتدا بايد مسائل و مشكلات اجتماعي را كه زمينه‌ساز ارتكاب جرايم هستند، از ميان برد و از همان ابتدا از سياست‌هاي مناسب استفاده كرد و با نهادهاي درگير نيز همكاري نمود. با توجه به اهميت مسأله در خصوص بزهكاري دختران به عنوان مادران سازنده‌ي نسل آينده و با توجه به اينكه بيشتر مطالعات به صورت كمي صورت گرفته، اين تحقيق درصدد بررسي كيفي اين موضوع در كلانشهري مانند تهران است. در واقع هدف، بررسي مدل‌هاي سياست جنايي ايران اعم از كيفري و غيركيفري در جهت مقابله با انواع گرايش‌هاي مجرمانه‌ي دختران اعم از جرايم و انحرافات مي‌باشد، كه نيل به اين مقصود، از طريق شناسايي اين گرايشات و عوامل مؤثر بر آنها مي-باشد. به اين منظور با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده، تعداد 65 نفر از دختران بزهكار در دسترس ساكن تهران و حومه انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش روش تركيبي، توصيفي تحليلي و ميداني است. جهت گردآوري داده‌ها از پرسشنامه تحقق ساخته، استفاده شد، كه روايي و پايايي آن با تأييد اساتيد بخش جرم‌شناسي و آلفاي كرونباخ انجام گرفت. اين پژوهش متشكل از سه متغير مستقل كه عوامل اجتماعي، اقتصادي و ساير عوامل مانند نقش پليس، خانواده و مدرسه هستند، مي‌باشد. داده‌ها با استفاده از آزمون خي‌دو، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي مورد توصيف، بررسي و استنباط قرار گرفت. اين پژوهش براساس فرضيات نشان مي‌دهد كه بين گرايشات مجرمانه‌ي دختران به بزهكاري، با علل خانوادگي، مهاجرت، رسانه، فقر و بيكاري، رابطه‌ي معناداري وجود دارد. بنابراين اختلال در كاركردهاي نهادها جامعه-پذيري خانواده، مدرسه و رسانه و همچنين افزايش فقر و بيكاري، از عوامل خطر گرايش به بزهكاري در دختران مي‌باشد.

چکيده:

واژگان كليدي: سياست جنايي ايران، دختران، گرايشات مجرمانه، بزهكاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا زهروي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.