پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۱۷ دفاع:
۲۵۷۹ شناسه:
سميه پرهيزكارماوردياني دانشجو:
اثر بكارگيري استراتژي كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كارها ، ) مطالعه موردي شركت هاي داروسازي ايران ( عنوان فارسي:
The effect of implementation of entrepreneurial strategy on firm performance (Case study: pharmacy companies in Iran) عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير استراتژي كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كار در شركت‌هاي داروسازي در ايران مي باشد.

بر مبناي نتايج به دست آمده، مشخص شد استراتژي هاي كارآفرينانه با بهره گيري از نقش ميانجي نوآوري و ريسك پذيري بر عملكرد كسب و كار در صنايع دارويي تأثيري مثبت دارد؛ همچنين در ارتقاء نوآوري و بالا بردن توان و قابليت ريسك پذيري مديران و كسب و كار اين صنايع به صورت مثبت تاثيرگذار مي‌باشند. همچنين مشخص شد كه استراتژي كارآفرينانه به صورت مستقيم اثر معني داري بر عملكرد كسب و كار شركت هاي داروسازي زير مجموعه شركت سرمايه گذاري البرز نداشته است.

چکيده:

ريسك پذيري- استراتژي كارآفرينانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهران رضواني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.