پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۵۷۲ شناسه:
محمدرضا عليخاني دانشجو:
"طراحي مجموعه اقامتي گردشگري شورمست با رويكرد اكوتوريسم پايدار و معماري بومي" عنوان فارسي:
Residential, Research and Tourism with a Sustainable Approach عنوان انگليسي:

رشد و توسعه روز افزون شهرنشيني با گسترش كالبدي شهرها رابطه مستقيم دارد. توسعه فيزيكي شهرها دوري از طبيعت و قطع رابطه انسان با محيط زيست طبيعي خود باعث شده است شيوه زندگي، نوع تفريحات و نيازهاي اجتماعي مردم در سالهاي اخير تغيير قابل توجهي كند. همچنين با توجه به ارتباط عميق معماري به عنوان عنصري واسطه با فرهنگ، هنر و محيط طبيعي، نياز به شناسايي مكان هاي زيست محيطي و حوزه هاي حفاظت شده نزديك مناطق شهري با هدف ايجاد فضاهاي تفريحي توريستي در كشور احساس مي شود. از طرفي جذب توريست داخلي و خارجي با افزايش فرهنگ مشاركت مردم در بهبود معيشت محلي خود و افزايش اكوتوريسم، درآمد زايي و اشتغال براي منطقه با پتانسيل هاي موجود در راستاي توسعه ي اكوتوريسم پايدار در كشور اهميت ويژه دارد. طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويكرد اكوتوريسم پايدار و معماري بومي، به بررسي و ارائه ي راهكارهايي مي پردازد كه بتواند در عين كاهش تعرضات در محيط هاي طبيعي، نوعي دخالت هوشمندانه در طبيعت را با معماري بومي و زمينه گرا ارائه دهد. از اين رو در اين نوشتار ابتدا به مطالعه ي مفاهيم اكوتوريسم، معماري پايدار و بومي منطقه شمال كشور به منظور آگاهي از مباني نظري و به كارگيري شيوه هاي مختلف معماري، خصوصاً بهره گيري از اصول سنتي و جديد معماري پايدار و چگونگي طراحي چنين مجموعه هايي در فرآيند حفظ، باز زنده سازي و نگهداري از مناطق بكر طبيعي كشور پرداخته شده است. سپس با مطالعه الزامات طراحي و نمونه هاي مشابه، به ارائه تمهيدات لازم مرتبط با بستر طرح با تمركز بر معماري بومي منطقه اشاره شده است. در نهايت با بهره گيري از برنامه دهي معماري كه شامل مطالعه وضعيت موجود، تحليل سايت، مسائل طراحي، ضروريات عملكردي و اهداف پروژه، كانسپت هاي اوليه پروژه شكل گرفت و از برآيند آلترناتيوهاي متفاوت پاسخي براي طراحي مجموعه اقامتي گردشگري شورمست با رويكرد اكوتوريسم پايدار و معماري بومي با ترغيب الگوهاي صحيح رفتاري در برخورد با طبيعت و منابع طبيعي محدود مورد نياز نسل هاي آينده حاصل گشت. در كل طرح نوعي نقد بر معماري مدرن است؛ معماري پست مدرن ونچوري هم نيست، نوعي معماري پسا مدرن است. معماري پسا مدرني كه در تضاد با طبيعت نيست، در طبيعت تاثير گذار نيست بلكه نوعي دخالت هوشمندانه است. يك معماري بومي و زمينه گرا، بر اساس زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، كالبدي و شرايط خاص سايت ميباشد.

چکيده:

گردشگري، اكوتوريسم ، پايداري، اقامتگاه توريستي، شورمست، بوم گرايي ، معماري بومي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.