پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۳ دفاع:
۲۵۶۵ شناسه:
نعيمه احمدي دانشجو:
زمان بندي بارانداز عبوري با در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان رسيدن وسايل نقليه ورودي عنوان فارسي:
The cross dock scheduling with the uncertain arrival time of the inbound trucks عنوان انگليسي:

بارانداز عبوري تكنيكي براي توزيع كالا است كه موجب كاهش هزينه‌هاي انبارداري در زنجيره تامـين مي‌شود. زمان‌بندي ناوگان حمل و نقل ورودي و خروجي، يكي از تصميم‌هاي عملياتي مهم در اجراي موفقيت‌آميز اين تكنيك است. در عمل ممكن است شرايط حاكم بر محيط كار، دچار تغييرات ناگهاني شود، در نتيجه كارايي زمان‌بندي موجود كاهش يابد و يا حتي اجراي آن غير ممكن گردد. بنابراين راه‌كاري براي مقابله با اين شرايط بايد مدنظر قرار گيرد. در اين تحقيق، عدم قطعيت در زمان رسيدن ناوگان حمل و نقل ورودي به عنوان عامل ايجاد تغيير در شرايط محيط كار و در نتيجه اختلال در زمان بندي اوليه در نظر گرفته شده و مدل زمان‌بندي مجدد ناوگان، به عنوان راه حلي براي اين مشكل ارائه مي‌شود. در زمان‌بندي مجدد، علاوه بر كمينه كردن زمان كل عمليات، كه تابع هدف مدل اوليه است، كمينه كردن ميزان انحراف از زمان‌بندي قبلي نيز بايد مدنظر قرار گيرد. براي زمان‌بندي مجدد از استراتژي پيش‌گويانه-واكنش‌پذير دوره‌اي استفاده مي‌شود. سپس براي كنترل ناوگان حمل و نقل ورودي، در فاصله زماني بين دو نقطه زمان‌بندي مجدد، سه سياست به عنوان روش-هاي اصلاح كوتاه مدت ارائه مي‌شود. مسئله در قالب برنامه‌ريزي خطي مدل‌سازي شده و سرانجام، مسائل نمونه براي بررسي كارايي سياست‌ها و رابطه بين دو تابع هدف، توسط مدل حل مي‌شود. بر اساس نتايج آزمايش‌هاي محاسباتي و شبيه‌سازي، با زمان‌بندي مجدد در هنگام مواجهه با تاخير‌، توابع هدف به مقدار آرماني خود نزديك مي‌شوند. هم‌چنين نتايج نشان مي‌دهد كه اعمال سياست اول و دوم از نظر آماري به نتايج يكساني منجر مي‌شود و سياست سوم به دليل ضعف در بهينه‌سازي تابع هدف دوم (انحراف از زمان‌بندي قبلي) مغلوب دو سياست ديگر مي‌شود.

چکيده:

بارانداز عبوري زمان‌بندي مجدد عدم قطعيت زنجيره تامين - توزيع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.