پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۲۵۶۱ شناسه:
ابوالفضل كياني بختياري دانشجو:
طراحي چارچوب ارزيابي آمادگي پذيرش انقلاب صنعتي چهارم(شاخص هاي تركيبي) براي شهرك هاي صنعتي ايران( مطالعه 700 شهرك صنعتي به روش كلان داده BIG DATA عنوان فارسي:
Developing a Model for Evaluating the Readiness of Industrial Cities to Accept the Industry 4.0 (Study of 700 Industrial Cities in Iran by means of BIG DATA) عنوان انگليسي:

پديده انقلاب صنعتي چهارم براي نخستين بار در سال ۲۰۱۱ در آلمان بعنوان يك پيشنهاد براي توسعه مفهوم جديد در سياست هاي اقتصادي آلمان بر مبناي راهبرد توسعه صنايع نوين مطرح شد.

جهان در آستانه يك نقطه عطف انقلاب فناورانه قرار دارد، انقلابي كه شيوه زندگي و كار را به شكل اساسي دگرگون خواهد كرد. اين دگرگوني از نظر اندازه، دامنه وپيچيدگي از آنچه تاكنون رخ داده است متفاوت مي باشد. انقلاب صنعتي چهارم تنها ادامه انقلاب صنعتي سوم نيست بلكه بسيار بزرگتر و پيچيده تر از آن است، در چارچوب اين انقلاب است كه سطوح فيزيكي، ديجيتال و بيولوژيكي به همگرايي مي رسند.

مساله اصلي اين تحقيق ارزيابي ميزان بلوغ شهرك هاي صنعتي براي پذيرش و پياده سازي مولفه هاي اصلي انقلاب صنعتي چهارم است.

هدف اصلي در اين رساله طراحي چارچوب جديد براي ارزيابي آمادگي پذيرش و پياده سازي مولفه هاي اصلي انقلاب صنعتي چهارم توسط شهرك هاي صنعتي است. اين چارچوب ( شاخص هاي تركيبي) ميزان آمادگي 700شهرك صنعتي را ارزيابي كرده و نتايج آن را توسط داده كاوي و تحليل داده هاي كلان ارائه مي دهد. اعتبارسنجي اوليه ساختار و محتواي اين شاخص ها و قابليت اجراي آن در محيط‌هاي عملياتي واقعي پياده سازي خواهد شد.

چکيده:

انقلاب صنعتي چهارم : (Industry 4.0)، اينترنت اشيا :(Internet of Things) ، بيگ ديتا يا كلان داده: (Big Data)، هوشمندسازي: (Smartness)، شهرك صنعتي: (Industrial City/Park)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا عارف استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد مشاور:
دکتر رضا بندريان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.