پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰ در دانشكده مديريت دانشگاه تهران دفاع:
۲۵۵۴ شناسه:
شيوا ابن ياميني دانشجو:
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران عنوان فارسي:
representing a model to improve technological capabilities of Iranian oil fiels service companies عنوان انگليسي:

صنعت نفت و گاز در دههاي اخير دستخوش تغييراتي شده است كه اين تغييرات سبب شده است رقابت‌پذيري چهرة جديدي پيدا كند كه از مهم‌ترين آنها ميتوان به اين مورد اشاره نمود كه : با توجه به اينكه بسياري از ذخاير "نفت آسان " رو به اتمام است، شركت‌هاي بالادستي صنعت نفت به تكنولوژي‌هاي پيچيده جهت كشف و توليد هيدروكربن‌هاي آينده نياز خواهند داشت. همچنين دخاير نفت آينده بيشتر در محيط‌هاي پرعمق، سخت و از منظر دسترسي دشوار خواهد بود بنابراين برخورداري از تكنولوژي و سرمايه‌گذاري بر روي آن بسيار مهم و ضروري خواهد بود(پرونز،2014). در واقع با حركت به سوي مناطق نامتعارف جهت اكتشاف و بهره-برداري نفت، نياز به توسعه و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و فرايندهاي نوين در اين مناطق بيشتر خواهد شد( شوان و همكاران،2014). صنعت نفت هم همانند ساير صنايع در دنيا به منظور ايفاي اثربخش نقش خود در توليد ثروت و ارزش افزوده بايد رقابت‌پذير باشد. رقابت‌پذيري به معناي داشتن اهرمي است بنام مزيت رقابتي. اكثر تحليگران در اين صنعت اشاره مي‌كنند كه تكنولوژي و برتري تكنولوژيك در اين عرصه مهم‌ترين فاكتور نجات در عرصة متلاطم اين صنعت است. در واقع تكنولوژي چيزي است كه مزيت رقابتي ايجاد مي-كند( روزات و ثوم، 2005). پس بنابراين مبناي رقابت در اين صنعت رقابت‌پذيري فناورانه است. در ميان بازيگران اصلي صنعت نفت، با توجه به بررسي تاريخچة هر يك از آنها در سرمايه‌گذاري و استفاده از تكنولوژي، شركت‌هاي خدمات نفتي رهبري فناورانه صنعت را در اختيار دارند و نقش چشم‌گيري در توسعه و خلق جديدترين تكنولوژي‌‌هاي روز دنيا در اين صنعت بر عهده دارند به‌طوريكه اين شركت‌ها بيشترين تعداد ثبت پتنت (كه مي‌توان آن را شاخصي براي نوآوري در نظر گرفت) را در ميان بازيگران صنعت نفت در اختيار دارند. با توجه به اهميت روزافزون نقش تكنولوژي در ثروت آفريني و ايجاد مزيت رقابتي در صنعت نفت، بررسي نيازمندي‌هاي تكنولوژيكي شركت‌هاي فعال در صنعت نفت خصوصاً شركت‌هاي خدمات نفتي كه محور تكنولوژيك در بين بازيگران صنعت نفت در جهان هستند حائز اهميت مي‌باشد. به دليل اهميت صنعت نفت در سطح بين‌المللي و ملي انتظار مي‌رود ايران كه داراي ذخايري چشم‌گير نفت در جهان است بتواند نقش موثرتري در معادلات جهاني بازي كند. صنعت نفت ايران به منظور دستيابي به رقابت‌پذيري فناورانه نيازمند شركت‌هاي خدمات نفتي قدرتمند است. متاسفانه با وجود بيش از 12 شركت خدمات نفتي در كشور، هيچ‌يك از آنها در زمينه پژوهش و فناوري و ايجاد توانمندي فناورانه در حيطة ملي فعاليت چشم‌گيري نمي‌كنند. شركت‌هاي خدمات نفتي در ايران جز شركت‌هاي موخر از منظر داشتن تكنولوژي دسته‌بندي مي‌شوند. اينگونه شركت‌ها ابتدا نيازمند ايجاد توانمندي‌هاي اوليه به منظور ارتقاي آن به سطوح بالاتر جهت دستيابي به موقعيت رقابتي بهتر و ارتقاي مستمر آن توانمندي‌ها از طريق يادگيري فناورانه و قرار گرفتن در مسير گذار از كاربران فناوي تا خالقان فناوري هستند.

اين واقعيت جاي بررسي اين موضوع كه چطور اين شركت‌ها ميتوانند در حوزه فناوري وارد شده و ضمن ارتقاي توانمندي‌هاي فناورانه خود در جهت تامين نيازهاي خارجي و صادرات خدمات فناورانه پيشروي كنند را حائز اهميت مي‌نمايد.

چکيده:

توانمندي فناورانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا بندريان استاد راهنما:
دکتر علي ملكي استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ international journal of energy sector managemnet shiva ebneyamini/reza bandarian “DEFINING THE ROLE OF TECHNOLOGY IN BUSINESS MODEL AND COMPETITIVENESS OF INTERNATIONAL, NATIONAL AND SERVICE OIL COMPANIES” بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.