پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۵۱ شناسه:
يوسف ذاكري تازه كند دانشجو:
"بررسي شخصيت زن در رمان هاي فهيمه رحيمي» عنوان فارسي:
“Sociological study of Woman personality in the novels of F. Rahimi” عنوان انگليسي:

چكيده:

در اين تحقيق به بررسي شخصيت زن در رمانهاي عامه‌پسند با تأكيد بر «رمانهاي فهيمه رحيمي» پرداخته شده و شخصيت‌هاي اصلي زن پنج اثر او مورد بررسي، تطبيق و مطالعه قرار گرفته است. آثار انتخاب شده براي بررسي، پنج رمان پرفروش او «بازگشت به خوش‌بختي»، «اتوبوس»، «تاوان عشق»، «بانوي جنگل» و «پنجره» مي‌باشند.

در اين تحقيق سعي شده است درك، تجزيه و تحليل «شخصيت زن» از وراي داستان و چهارچوب‌هاي فكري، عقايد و نوع نگارش با مسائل اجتماعي، فرهنگي و چگونگي ارزش گذاري رفتارهاي خود و اطرافيان از ديدگان «زن داستان» مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

در فصل نخست پايان‌نامه كليات پژوهش، هدف تحقيق، اهميت تحقيق، سئوال تحقيق ذكر گرديده است. در فصل دوم چارچوب نظري، مباحث جامعه شناسي رمان، جايگاه ادبيات عامه‌پسند و هم‌چنين به نظريات بزرگان جامعه شناسي ادبيات پرداخته شده و در انتهاي فصل پيشينه تحقيق ذكر گرديده است.

فصل سم حاوي روش‌شناسي تحقيق است كه در اين تحقيق پژوهش از نوع تحليل متوا است، تحليل محتوا روش كيفي است و برخلاف روش‌هايي كه تأكيد آنها بر اثبات فرضيه و قضاياي نظري استو يكي از ويژگي‌هاي برجسته تحليل محتوا، استفاده از مقوله‌هايي است كه از الگوهاي نظري اخذ شده‌ند.

فصل چهارم به تجزيه و تحليل رمانهاي ياد شده مي‌پردزد و در يك تقسيم‌بندي در يك بخش، خلاصه رمان بيان شده و سپس به تحليل متن و شخصيت زن رمان پردخت شده و در آخر به بررسي تحليلي و تطبيقي شخصيت‌هاي اين پنج اثر و مشابهت‌ها، و تفاوت‌هاي رفتاري و نگرشي آنان پرداخته‌ايم.

در فصل نهايي كه فصل نتيجه‌گيري است يافته‌هاي تحقيق را ارائه مي‌دهيم كه اين يافته‌ها؛ بيانگر آن است كه شخصيت زن در داستانهاي عشقي عامه‌پسند، عمدتاً داراي شخصيت‌هاي ايستا، سنتي، ساده، تك بعدي و نگاه منفي به جايگاه خود در تقابل با مردان، و معتقد به عامل متافزيكي و حوادث پيش‌بيني نشده همچون سرنوشت در زندگي خويش هستند و اين خصوصيات ويژگي مهم فهم و درك آنان از زيست جهان و دنياي اطرافشان را تشكيل مي‌دهد.

چکيده:

"رمان"، "رمان عامه‌پسند"، "فرهنگ عامه"، "زن"، "شخصيت زن"، "شخصيت‌پردازي"، "فهيمه رحيمي"، "جامعه‌شناسي ادبيات".

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يوسف علي اباذري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سهيلا صادقي فسايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.