پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۵۴۷ شناسه:
ميلاد احمديان دانشجو:
بررسي نقش منابع انساني در چابكي استراتژيك سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه: شركت پيشرو ارتباطات نوين عنوان فارسي:
study the role of human resource in the strategic agility of service organizations case study by Pishro ertebatat novin عنوان انگليسي:

هدف از اين تحقيق بررسي نقش منابع انساني در چابكي استراتژيك سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه: شركت پيشرو ارتباطات نوين است. تحقيق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از حيث روش از نوع تحقيقات زمينه يابي محسوب مي‌شود كه براي گردآوري داده‌هاي مورد نياز متغيرهاي ارائه شده در مدل نظري تحقيق، از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق 150 نفر از كاركنان شركت پيشرو ارتباطات نوين هستند. بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه 108 نفر خواهد بود. روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده است. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده مي شود. بدين صورت كه پس از استخراج داده هاي پرسشنامه، ابتدا جهت بررسي هاي جمعيت شناختي از روش هاي توصيفي در مورد متغيرهاي مورد مطالعه استفاده و سپس براي پاسخگويي به سؤالات پژوهش از آمار استنباطي بهره گرفته خواهد شد. قبل از استفاده از آزمون هاي پارامتريك، بايد فرض نرمال بودن داده ها تاييد شود. طبق آزمون طبق آزمون كولموگروف- اسميرنف اگر فرض صفر مبني بر نرمال بودن داده ها تأييد شود. در گام بعد از آزمون رگرسيون استفاده خواهد شد. جهت انجام محاسبات نيز ، نرم افزار Spss مورد استفاده قرار خواهيم داد.

چکيده:

منابع انساني، چابكي استراتژيك، شركت هاي خدماتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا بندريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد اختيار زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.