پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۵۴۵ شناسه:
ارش همتي دانشجو:
بررسي رابطه ميان مقابله با استرس معلمان و خودكارآيي و يادگيري دانشجويان زبان انگليسي عنوان فارسي:
the relationship between teachers' coping styles with EFL Learners' self-efficacy and learners language learning عنوان انگليسي:

اين مطالعه تلاش خواهد كرد تا رابطه بين سبك هاي مقابله معلمان با استرس و باورهاي خودكارآيي يادگيرندگان را بررسي كند. علاوه بر اين، مطالعه اين رابطه را با توجه به دستاوردهاي يادگيري زبان آموزان بررسي خواهد كرد. براي اين منظور، ۳۰ معلم انگليسي و ۳۰ زبان آموز در اين مطالعه شركت خواهند كرد. از شركت كنندگان خواسته مي شود تا پرسشنامه هاي مقابله با استرس و خودكارآيي را پر كنند. براي بررسي عملكرد زباني دانشجويان، نمرات نهايي يادگيرندگان در پايان ترم مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. داده هاي بدست آمده با استفاده از تجزيه و تحليل كمي بررسي خواهد شد.

This study will be an attempt to explore the relationship between teachers' coping styles and the learners' self-efficacy beliefs. Furthermore, the study will examine the relationship with regard to learners' language learning achievement. For this purpose, ۳۰English teachers and ۳۰ learners will take part in the study. Participants will be asked to fill out the coping style and self-efficacy questionnaires. For the language achievement, learners' final grades at the end of the semester will be evaluated. The obtained data will be analyzed by means of quantitative data analysis.

چکيده:

EFL Learners ,achievement, correlation, self-efficacy , coping styles

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا دشتستاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.